Από το Open budget στο Crowd budget

Ρόλος και λόγος στη διαμόρφωση των προϋπολογισμών

Η Crowdpolicy ολοκλήρωσε την υλοποίηση της νέας πλατφόρμας Crowd budget και είναι πολύ κοντά στην πραγματική και παραγωγική λειτουργία της. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σε συνεργασία με ψηφιακούς leaders της ελληνικής δημόσιας διοίκησης.

Η πλατφόρμα έχει ως στόχο την συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού ενός Οργανισμού και στην επιλογή δράσεων που χρηματοδοτούνται μέσα από συγκεκριμένες θεματικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πλατφόρμα Crowd budget έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι μεταφέρσιμη και στον ιδιωτικό τομέα καθώς και σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

To Crowd budget απευθύνεται σε Δήμους και Περιφέρειες και έχει εφαρμογή και για τον ιδιωτικό τομέα (π.χ Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης — CSR). Οι πολίτες μπορούν να επιλέγουν και να ψηφίζουν τα έργα και τις δράσεις των οργανισμών και να έχουν δυνατότητα παρακολούθησης και αξιολόγησής τους όταν αυτές ξεκινήσουν να υλοποιούνται.

Οι βασικοί παράγοντες επιτυχίας μιας τέτοιας παρέμβασης στη δημόσια διοίκηση

 • Αντίληψη της πολιτικής σημασίας από την ηγεσία. Δέσμευση
 • Θεσμική κατοχύρωση — Θεσμική συμβατότητα
 • Υποστήρξη του έργου από τα στελέχη. Ενεργή σημμετοχή στο σχεδιασμό της Παρέμβασης(Πληροφορική, Οικονομικές και Διοικητικές Διευθύνσεις)
 • Follow up — Accountability. Πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, ουσιαστική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής
 • Επιβράβευση — Σχηματισμός ανθρώπινου δικτύου και κοινότητας υποστηρικτών της παρέμβασης
 • Εναρμόνιση με διεθνείς καλές πρακτικές και δίκτυα συνεργασίας (π.χ Open Government Partnership)
 • Κίνητρα. Ουσιαστικά ή κίνητρα ηθικής επιβράβευσης (π.χ gamification)
 • Τεχνολογική και επιχειρησιακή ανοικτότητα. Χρήση ανοικτών προτύπων που θα επιτυγχάνουν την συνεχή εξέλιξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

*Διαβάστε παράγοντες επιτυχίας για δράσεις e-government και διαφάνειας μέσα από το παράδειγμα του προγράμματος Διαύγεια

Tι κάνει τώρα η πλατφόρμα Crowd budget και στην έκδοση v.1.0

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλατφόρμας συμμετοχικού προϋπολογισμού CrowdBudget της Crowdpolicy είναι οι προσκλήσεις ενδιαφέροντός για την συμμετοχή των πολιτών (crowd budget challenges) σε τομείς και διαθέσιμο προϋπολογισμό επιλογής του Φορέα (π.χ Τουρισμός, πολιτισμός, επιχειρηματικότητα κλπ), η προτεραιοποίηση και η ψηφοφορία για έργα και δράσεις, η παρουσίαση δυναμικών infographics και dashboards καθώς και παρακολούθηση του έργου κατά την υλοποίηση.

Στην κατεύθυνση αυτή η πλατφόρμα έχει τους παρακάτω στόχους:

 • Ο πολίτης ή ο χρήστης των υπηρεσιών έχει ρόλο και λόγο στην λήψη αποφάσεων
 • Ενισχύεται η διαφάνεια και η συμμετοχικότητα με παροχή του συνόλου της πληροφορίας
 • Επιτυγχάνεται σταδιακά υιοθέτηση της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και της έξυπνης συμμετοχικής διακυβέρνησης
 • Τεκμηριώνεται και αναδεικνύεται το παραγόμενο έργο καθώς οι επιδράσεις (impact) στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

H πλατφόρμα του συμμετοχικού προϋπολογισμού συμπληρώνει την σουίτα software as a service (SAAS) εφαρμογών της Crowdpolicy (Crowdapps) που απευθύνονται σε Δήμους και Περιφέρειες και θα διατεθεί αρχικά σε Πόλεις και Περιφέρειες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικογένεια εφαρμογών Crowdapps καλύπτει σημαντικές ανάγκες επικοινωνίας και συνεργασίας των πολιτών με φορείς του δημόσιου τομέα παρέχοντας δυνατότητες όπως το crowdfunding, διαβούλευση με πολίτες και συλλογικούς φορείς, καταγραφή αιτημάτων και προβλημάτων των πολιτών, ψηφιακούς βοηθούς με τεχνολογίες chatbot-AI, Οpen city Dashboards και λύσεις για ανοικτά δεδομένα.

Όλες οι λύσεις υλοποιούν την νομοθεσία, Ευρωπαϊκές Στρατηγικές και διεθνείς καλές πρακτικές για την συμμετοχή των πολιτών καθώς και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης (Open Government Partnership) .

Πάμε την σκέψη λίγο πέρα

 • Eίναι το crowd funding μια μορφή συμμετοχικού προϋπολογισμού; Στο επίπεδο της σχέσης με τη δημόσια διοίκηση και τις αρχές. Αν η συνεισφορά -σε χρήματα — σε ένα έργο εκπίπτει από τον φόρο, τότε έμμεσα επιλέγω τον προϋπολογισμό ενός οργανισμόυ ; (..που είναι διαθέσιμος για συγκεκριμένες δράσεις.. και η υλοποίηση τους εξαρτάται από την φορολόγηση)
 • Μπορεί να χρηξσιμοποιηθεί από τον ιδιωτικό τομέα ;
 • Θα μπορούσε η έκταση εφαρμογής να είναι για το σύνολο του προϋπολογισμού ενός οργανισμού. Με ποιες προϋποθέσεις ;

Διαβάστε επίσης

Ιmage credits

The crowdpolicy collection

  Giorgos Karamanolis

  Written by

  Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

  The crowdpolicy collection

  Awesome stories for crowd dynamics

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade