Λίγες μέρες έμειναν για το crowdhackathon #Ιnsurance 3!!

Giorgos Karamanolis
Feb 4, 2019 · 3 min read

Σε περιμένουμε!

Στις 09 με 10 Φεβρουαρίου διοργανώνεται στο INNOVATHENS στο Γκάζι, ο τρίτος διήμερος μαραθώνιος καινοτομίας crowdhackathon #Ιnsurance 3 με θέμα την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών (Minimum Viable Products — MVP) στον ευρύτερο κλάδο της ασφάλισης (#insurtech)

Eίσαι νέος επιχειρηματίας, προγραμματιστής, στέλεχος ασφαλιστικής, φοιτητής, μαθητής, στέλεχος επιχείρησης, startupper ή ακόμα και τίποτα από τα παραπάνω και έχεις κάποια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με εφαρμογές στην ιδιωτική ασφάλιση σε όλους τους τομείς…και ενδιαφέρεσαι να την αναπτύξεις και να την παρουσιάσεις σε ολοκληρωμένη πιλοτική εφαρμογή ??

Μπορείς να έρθεις από πριν με την ομάδα σου ή αν δεν έχεις ομάδα ή ιδέα, θα σε βοηθήσουμε να την φτιάξεις εκεί!

Σε περιμένουμε!

Image for post
Image for post

Το crowdhackathon #Insurance 3 διοργανώνεται από την εταιρία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και την Ethos media SA, με την υποστήριξη του insuranceworld.gr, στο πλαίσιο της δράσης ανοικτής καινοτομίας Crowdhackathon.com.

Οι καλύτερες πιλοτικές εφαρμογές και υπηρεσίες που θα παραχθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, βραβεύονται με χρηματικά έπαθλα και θα εξελιχθούν με την υποστήριξη της διοργάνωσης και των εταιρειών που θα συμμετέχουν.

To πιο σημαντικό είναι το μετά. Οι ευκαιρίες δικτύωσης και εξέλιξης των εφαρμογών για όλους όσους συμμετέχουν

Image for post
Image for post

Στο crowdhackathon #Ιnsurance 3 συμμετέχει όλη η ασφαλιστική αγορά και σημαντικοί φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Tι εφαρμογές μπορώ να φτιάξω;

Eνδεικτικά:
Εφαρμογές που φέρνουν πιο κοντά τους πελάτες με της εταιρίες και σε όλους τους τομείς της ασφάλισης (π.χ Υγεία, ζωή, αυτοκίνητα κλπ).
Loyalty και gamification στον χώρο της ασφάλισης.
Eφαρμογές chatbots — robo advisors για επιλογή ασφαλιστικών συμβολαίων.
Blockchain apps — smart contracts για έξυπνα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Ανάλυση δεδομένων — Risk management.
p2p insurance.
Aggregators — προσφορές και σχετικοί μηχανισμοί.

Θα έχουμε πολλές ιδέες στις προδιαγραφές και περισσότερες θα δημοσιεύουμε στο facebook event.

Συμμετέχουμε οσο περισσότερο χρόνο μπορούμε μεσα στο Σ/Κ

Τι πρέπει να κάνω από τώρα ;

  • Να γραφτείτε ΑΜΕΣΑ !
  • Μετά να κάνετε προεργασία π.χ. ιδέες εφαρμογών και να κάνετε σχετικά σχέδια με τη μορφή wireframes.
  • Να βρείτε ομάδα (αν δεν έχετε μην ανησυχείτε, θα σας εντάξουμε εμείς σε ομάδα κατά τη διάρκεια του hackathon).
  • Nα αναζητήσετε και να συνδυάσετε ανοικτά δημόσια δεδομένα ή ελεύθερα δεδομένα και διεπαφές (apis, webservices κ.ο.κ).
  • Να ενημερώνεστε συνεχώς από το δικτυακό τόπο του crowdhackathon https://crowdhackathon.com/insurance3/

Τι πρέπει να ξέρω για τη διάρκεια του μαραθωνίου;

  • Nα φοράτε άνετα ρούχα. Η διοργάνωση θα διαρκέσει πολλές ώρες.
  • Να έχετε μαζί σας laptop, φορτιστές, πολύμπριζα.
  • Εμείς θα έχουμε ωραίους χώρους, γρήγορο internet, φαγητό και αναψυκτικά, και στο τέλος πάρτυ και μπύρες !
  • Μπορείτε να δουλέψετε με τεχνολογίες που ξέρετε για web / mobile κλπ. Δεν χρειάζεται να μάθετε κάτι νέο. Θα εξελίξετε τις γνώσεις σας.Δ

Διαδικασία.

Το Σάββατο το πρωι θα πραγματοποιηθεί kick off meeting που θα συμμετέχουν οι ομάδες. (Δες το πρόγραμμα) Θα παρουσιαστεί η διαδικασία και το συνολικό πρόγραμμα. Μέσα στο Σ/Κ θα πραγματοποιείται η ανάπτυξη των εφαρμογών στον χώρο της διοργάνωσης. Την Κυριακή οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις εφαρμογές σε όλους και στην επιτροπή αξιολόγησης. Oι παρουσιάσεις γίνονται από τα laptop των ομάδων. Δες το πρόγραμμα

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store