Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το crowdhackathon insurance2.0

O απολογισμός ανανεώνεται συνεχώς με νέο υλικό από τη διοργάνωση!

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου διοργανώθηκε, για δεύτερη χρονιά, στο INNOVATHENS — Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, ο διήμερος μαραθώνιος καινοτομίας Crowdhackathon #Ιnsurance2.0 με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών (Minimum Viable Products — MVP) και την επιχειρησιακή καινοτομία στον τομέα της ασφάλισης.

Το Crowdhackathon #Insurance2.0 διοργανώθηκε από την εταιρία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και την Ethosmedia στο πλαίσιο της δράσης ανοικτής καινοτομίας Crowdhackathon.

Στο Crowdhackathon insurance συμμετείχαν νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, designers, στελέχη επικοινωνίας, marketing, εξυπηρέτησης πελατών, business consultants, επαγγελματίες, στελέχη από τον ασφαλιστικό τομέα και φοιτητές, οι οποίοι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οικονομία μέσα από τον κρίσιμο και σημαντικό κλάδο των ασφαλειών.

Συνολικά συμμετείχαν 10 ομάδες με πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές που κάλυψαν θέματα όπως IOT, blockchain, insurance marketplaces, νέα ασφαλιστικά προϊόντα γύρω απο το #insurtech κ.α

Παρουσιάσεις των ομάδων (pitching)

Νικητές

Οι νικητές του Crowdhackathon #Insurance2.0

1ο βραβείο 2.000 ευρώ: Ομάδα InOut, εφαρμογή On board diagnostics (OBD) to Cloud IOT Board

2o Βραβείο 1.500 ευρώ: Ομάδα ASAP, εφαρμογή Παρακολούθηση Συμπεριφοράς Οδηγών Αναφορά Επικύνδινων Σημείων

3ο Βραβείο 1.000 ευρώ: Ομάδα EHOSP, Blockchain, εφαρμογή open Hardware RF ID card reader, web application

4ο βραβείο Υποτροφία Erasmus for Young Entrepreneurs: Ομάδα CeidOnomists, εφαρμογή Insurance Awareness Ga

5ο βραβείο Υποτροφία Erasmus for Young Entrepreneurs: Ομάδα CodeApptitude, εφαρμογή Pet Insurance Application

6ο βραβείο Υποτροφία Erasmus for Young Entrepreneurs: Ομάδα Make it Happen, εφαρμογή Mobile Application Ασφάλεια στο λεπτό

Επιπρόσθετο βραβείο δόθηκε στην ομάδα No Code Scheduled για την εφαρμογή τους Mobile Insurance Marketplace.

Βραβεύσεις

Χορηγοί Υποστηρικτές

Επιτροπή αξιολόγησης

Σύνδεσμοι — multimedia

Βίντεο (playlist) από τη διοργάνωση https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9m9IPpUFFDmrovGj5Jy9EChDBJerosz

Περισσότερα video .. https://www.youtube.com/watch?v=FRnPwVPnBjg&list=PLB2jc-HUeVNHRfau8DdOiJCVR_XCMKGm2&index=8

Φωτογραφίες https://web.facebook.com/pg/CrowdPolicy/photos/?tab=album&album_id=1584002168344695

Κώδικας και παρουσιάσεις https://github.com/crowdhackathon-insurance2

Περισσότερα: www.crowdpolicy.com , www.crowdhackathon.com, www.ethosmedia.eu

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store