Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Hackathon cy #insurtech

Giorgos Karamanolis
Feb 3, 2018 · 3 min read

Στις 26, 27 και 28 Ιανουαρίου διοργανώθηκε, για πρώτη φορά, στα Κεντρικά Γραφεία της KPMG, στην Κύπρο, ο τριήμερος μαραθώνιος καινοτομίας Hackathon cy #insurtech με θέμα την ανάπτυξη εφαρμογών (Minimum Viable Products — MVP) και την επιχειρησιακή καινοτομία στον τομέα της ασφάλισης.

Το Hackathon cy #insurtech διοργανώθηκε από την εταιρία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και την KPMG Cyprus στο πλαίσιο της δράσης ανοικτής καινοτομίας Crowdhackathon.

Στο Hackathon cy #insurtech συμμετείχαν νέοι επιχειρηματίες, προγραμματιστές, αναλυτές, designers, στελέχη επικοινωνίας, marketing, εξυπηρέτησης πελατών, business consultants, επαγγελματίες, στελέχη από τον ασφαλιστικό τομέα και φοιτητές, οι οποίοι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο νεανική και κοινωνική επιχειρηματικότητα και την οικονομία μέσα από τον κρίσιμο και σημαντικό κλάδο των ασφαλειών.

Συνολικά συμμετείχαν 15 ομάδες με πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές που κάλυψαν θέματα όπως machine learning and data analytics, blockchain, insurance marketplaces, νέα ασφαλιστικά προϊόντα γύρω από το #insurtech κ.α.

Παράλληλα κατά την έναρξη του Hackathon, πραγματοποιήθηκε κι το Digital Tranformation @insurance Workshop, που είχε σκοπό να αναδείξει όλες τις σημαντικές πτυχές του νέου τεχνολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των ασφαλειών.

Nικητές

Οι Νικητήριες Ομάδες του Hackathon cy #insurtech

1η Νικήτρια Ομάδα: Sleeping Sloth

2η Νικήτρια Ομάδα: Qubo

3η Νικήτρια Ομάδα: Ali Zavra

4η Νικήτρια Ομάδα: Codein

5η Νικητρια Ομάδα: Trustwise

1ο βραβείο 3.000 ευρώ: Ομάδα Sleeping Sloth, Τransparency στο brokerage process και bidding, με χρήση ΙONIC και Lamp.

2o Βραβείο 2.000 ευρώ: Ομάδα Qubo, peer 2 peer blockchain insurance με χρηση υποδομής DAO.
3ο Βραβείο 1.000 ευρώ: Ομάδα Ali Zavra, η ιδέα λύνει το πρόβλημα της υπασφάλισης μέσω machine learning για συστάσεις σε ασφαλιστές με στοχευμένο τρόπο για συγκεκριμένα προϊόντα ανάλογα με το προφίλ

4ο βραβείο Υποτροφία MSc in Cybersecurity, UCLA: Ομάδα Codein, scoring application for profiles με έμφαση σε μηχανισμό referall και ανταποδοτικότητα.

5ο βραβείο Υποτροφία MSc in Cybersecurity, UCLA: Ομάδα Trustwise, peer 2 peer ασφάλιση βασισμένη σε τεχνολογίες blockchain και με χρήση sensors για τον αγροτικό κλάδο.

Βραβεύσεις — video

Χορηγοί Υποστηρικτές

Επιτροπή αξιολόγησης

Σύνδεσμοι — multimedia

Βίντεο (playlist) από τη διοργάνωση https://www.youtube.com/playlist?list=PLu9m9IPpUFFDmrovGj5Jy9EChDBJerosz

Φωτογραφίες https://www.facebook.com/pg/cyinsurtech/photos/?ref=page_internal

Κώδικας και παρουσιάσεις https://github.com/hackathon-cyinsurtech

Περισσότερα: www.crowdpolicy.com , www.crowdhackathon.com, https://home.kpmg.com

Πηγές και πρόσθετο περιεχόμενο από το impossible works https://impossible.works/impossible-news/cy-news/insurtech-hackathon-kpmg

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store