Ολοκληρώθηκε το Cyta Smartcity Crowdhackathon

Michael Psallidas
Feb 26, 2018 · 3 min read

Μαραθώνιος Καινοτομίας για τις έξυπνες πόλεις #CytaSmartcity

Στις 23, 24 και 25 Φεβρουαρίου διοργανώθηκε για πρώτη φορά, στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στην Κύπρο, ο τριήμερος μαραθώνιος καινοτομίας Cyta Smartcity Crowdhackathon με θέμα την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των έξυπνων πόλεων.

Το Cyta Smartcity Crowdhackathon διοργανώθηκε από την εταιρία τεχνολογίας και καινοτομίας Crowdpolicy και υποστηρίχθηκε από την Cyta και άλλους χορηγούς, στο πλαίσιο της δράσης ανοικτής καινοτομίας Crowdhackathon.

Στο Cyta Smartcity Crowdhackathon συμμετείχαν ομάδες και μεμονωμένοι διαγωνιζόμενοι καθώς και στελέχη Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίοι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο νεανική επιχειρηματικότητα και την οικονομία μέσα από τον κρίσιμο και σημαντικό κλάδο των έξυπνων πόλεων.

Συνολικά στο Cyta Smartcity Crowdhackathon συμμετείχαν 15 ομάδες με πολύ ενδιαφέρουσες εφαρμογές που κάλυψαν θέματα όπως διαφάνεια, parking, τεχνολογίες Internet of Things, blockchain, Civic Policies, νέα τεχνολογικά προϊόντα γύρω από το #smartcities κ.ά.

Πριν την έναρξη του Crowdhackathon πραγματοποιήθηκε το Digital Tranformation Smartcities Workshop, το οποίο είχε στόχο να επιμορφώσει και να επισημάνει όλες τις σημαντικές πτυχές του νέου τεχνολογικού και ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των έξυπνων πόλεων και της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Smartcities Workshop

Τελικές παρουσιάσεις — pitches ομάδων

Βραβεία

1ο βραβείο 2.500 ευρώ: Ομάδα Analyzers, NFC Based Trash Management

2o Βραβείο 1.500 ευρώ: Ομάδα 0xGG, Blockchain Governance Platform For Transparent Procurement, Υπηρεσίες Marketing από την Hey Oliver

3ο Βραβείο 1.000 ευρώ: Ομάδα LifeSonar, Public Health Monitoring Booth, Υπηρεσίες από την Cyric

4ο Βράβειο Υπηρεσίες από την Cyric: Ομάδα DeepCity, Reward Based Blockchain E-voting System Based Private Blockchain NetWork, LifeSonar, Public Health Monitoring Booth, Υπηρεσίες από την Cyric

5ο Βραβείο Υπηρεσίες απο την Hey Oliver:
Ομάδα Applepeach, Sunbed Booking System,
Ομάδα Shelbys, Unitilized Parking Spaces

Ακόμα, στα πλαίσια του Διαγωνισμού το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βράβευσε την πρώτη νικήτρια ομάδα με Υποτροφία σε προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές ποσοστού 75% και 30% αντίστοιχα.

1η Νικήτρια Ομάδα: Analyzers

2η Νικήτρια Ομάδα: 0xGG

3η Νικήτρια Ομάδα: LifeSonar

4ες Νικήτριες Ομάδες: DeepCity and LifeSonar

5ες Νικήτριες Ομάδα: Applepeach and The Shelbys

Τι είναι οι έξυπνες πόλεις;

Χορηγοί και Υποστηρικτές

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Michael Psallidas

Written by

Business and Tech enthousiast working on crowd dynamics, #fintech #civictech #openinnovation - http://crowdpolicy.com/psalidas/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store