Ο Βotakis στον Αθήνα 984

Image for post
Image for post

Ο Botakis είναι συνεργάτης της Crowdpolicy. Είναι Κρητικός και ξέρει πολλά, όμως του αρέσει να μαθαίνει συνεχώς και θέλει όλη τη γνώση του να την μοιράζεται με άλλους. Αν τον ρωτήσεις για τον καιρό ή τις απεργίες, τα δρομολόγια των λεωφορείων ή τις παραλίες με τις μπλε σημαίες θα σου απαντήσει. Θα σου κάνει όμως και κράτηση σε ένα ξενοδοχείο, θα σου παραγγείλει ένα γεύμα, θα σου αγοράσει ακτοπλοϊκό ή αεροπορικό εισιτήριο, θα κάνει check in για την πτήση σου, θα σου κλείσει τραπέζι σε ένα όμορφο εστιατόριο. Κάνει πολλά χρήσιμα και μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα.

«Ο Botakis είναι μία κεντρική υπηρεσία που υπάρχει για ενημερωτικούς λόγους και για να εκπαιδεύσει το κοινό πάνω στην τεχνολογία των chatbots», μας εξηγεί ο Γιώργος Καραμανώλης, (συν)Ιδρυτής της Crowdpolicy. «Βασίζεται στην συμμετοχικότητα. Μας ενδιαφέρει να σχεδιάζουμε και να παρέχουμε υπηρεσίες που εμπλέκουν τους χρήστες, τους πολίτες, τους πελάτες, ανάλογα την ιδιότητα, να συμμετέχουν ενεργά στους οργανισμούς», πρόσθεσε.

Ο Γιώργος Καραμανώλης μίλησε στην εκπομπή «Αθήνα Σήμερα» με τη Νόνη Καραγιάννη και το ένθετο «Η Ώρα της Καινοτομίας».

Ακούστε την συνέντευξη: https://soundcloud.com/athina984/15-06-18-botakis

Τα chatbots στην υπηρεσία των επιχειρήσεων

Εφαρμογή των chatbots και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Όσο για το πως προέκυψε το όνομα Botakis; Ήταν επιλογή της εταιρείας να εμφανίσουν αυτόν τον ψηφιακό βοηθό να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος από την Κρήτη, γιατί στην Κρήτη οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν, είναι ειλικρινείς και τα ξέρουν όλα. Έτσι και ο Botakis τα ξέρει όλα γιατί είναι συνδεδεμένος με πλατφόρμες όπως η Wikipedia.

Ο Botakis θα συμμετάσχει στο μεγαλύτερο γεγονός καινοτομίας. Το City Challenge crowdhackathon #smartcity 2 θα πραγματοποιηθεί από τις 28 Ιουνίου έως τη 1η Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο Μαραθώνιο θα αναπτυχθούν πιλοτικές υπηρεσίες και εφαρμογές που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υποστηρίζουν την τοπική και εθνική ανάπτυξη μέσω των νέων τεχνολογιών. Στο πλαίσιο του Μαραθωνίου θα διοργανωθούν ειδικές δράσεις όπως ο μαθητικός διαγωνισμός καινοτομίας και τοπικά εργαστήρια citylabs σε 16 πόλεις της Ελλάδας. Η Crowdpolicy και ο Botakis θα βρίσκονται εκεί μαζί με 80 ομάδες προγραμματιστών από όλη την Ελλάδα που θα παρουσιάσουν πώς τα chatbots και η τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να βρουν εφαρμογή σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας και να στηρίξουν τις λειτουργίες της Τοπική Αυτοδιοίκησης.

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Marianna Bertaki Crowdpolicy

Written by

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store