Σας περιμένουμε όλους στο crowdhackathon #Agrifood! 5–7 Απριλίου 2019!

Η μεγάλη μέρα πλησιάζει!

Το crowdhackathon #Agrifood θα πραγματοποιηθεί στις 5–7 Απριλίου 2019 στο befinnovative (Πειραιώς 74, Πρόσβαση https://goo.gl/maps/18VQC6ZhQVk)

Πιστεύουμε ότι στο crowdhackathon #Agrifood θα ζήσετε μια πρωτόγνωρη εμπειρία εφαρμοσμένης καινοτομίας, με σημαντικά βραβεία, δημιουργικότητα, υψηλού επιπέδου μέντορες, πολλούς φορείς και εταιρείες που συμμετέχουν, ευκαιρίες γνώσης, δυνατότητες & προοπτικές συνεργασίας και δικτύωσης για όλους!

Image for post

Την Παρασκευή 5 Απριλίου το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί kick off meeting που θα συμμετέχουν οι ομάδες. Θα παρουσιαστεί η διαδικασία και το συνολικό πρόγραμμα. Κατόπιν και κατά τη διάρκεια του Σ/Κ θα πραγματοποιείται η ανάπτυξη των εφαρμογών στο χώρο της διοργάνωσης. Την Κυριακή το απόγευμα οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις εφαρμογές σε όλους και στην επιτροπή αξιολόγησης. Συνολικό Πρόγραμμα

Μερικά χρήσιμα σημεία για την συμμετοχή σας!

 • Στο site έχουν ανακοινωθεί τα βραβεία, οι θεματικές ενότητες καθώς και οι μέντορες. Σχετικά με τις ιδέες, ξεκινήστε να σκέφτεστε τι θα υλοποιήσετε και παρουσιάσετε :) Στην ενότητα http://crowdhackathon.com/agrifood/thematikes-enotites/ Υπάρχουν κατευθύνσεις καθώς και ενδεικτικές προτάσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν περιορισμοί!
 • Nα επισκέπτεστε το site http://crowdhackathon.com/agrifood συχνά για να μένετε ενήμεροι
 • Επίσης έχουν αναρτηθεί ο οδηγός αξιολόγησης και ο οδηγός mentoring (απευθύνεται στα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης)
 • Σε περίπτωση που δεν έχουν γραφτεί όλα τα μέλη της ομάδας σας παρακαλούμε να τους ενημερώσετε να γραφτούν εδώ http://ticketing.crowdhackathon.com/crowdpolicy/crowdhackathon-agrifood με το ίδιο ονομα ομάδας
 • Μπορείτε να δουλέψετε με όποιες τεχνολογίες ξέρετε για web / mobile / design κλπ. Δεν χρειάζεται να μάθετε κάτι νέο. Θα εξελίξετε τις γνώσεις σας
 • Oι παρουσιάσεις γίνονται από τα laptop των ομάδων
 • Για τους φιλους που δεν έχουν ομάδα ή ιδέα να μην ανησυχούν! Θα τους βοηθήσουμε να τα φτιάξουν κατά τη διάρκεια του crowdhackathon
 • Μπορείτε να διαβάσετε εάν έχετε χρόνο αυτό το άρθρο “Ο αγροδιατροφικός κλάδος και ο πρώτος Μαραθώνιος καινοτομίας Crowdhackathon #Agrifood!
 • Nα φοράτε άνετα ρούχα. Η διοργάνωση θα διαρκέσει πολλές ώρες. Δείτε το πρόγραμμα
 • Να έχετε μαζί σας laptop, φορτιστές, πολύμπριζα καθώς και κάποιο αποδεικτικό (π.χ ταυτότητα, πάσο κλπ)
 • Εμείς θα έχουμε ωραίους χώρους, γρήγορο internet, φαγητό και αναψυκτικά, και στο τέλος πάρτυ και μπύρες !

Επίσης! Όσοι έχετε facebook μπορείτε να κάνετε join στο https://www.facebook.com/events/2222213644504139/ για να λαμβάνετε updates κλπ

Εάν έχετε απορίες για τη διοργάνωση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email crowdhackathon+agrifood@crowdpolicy.com αναφέροντας το όνομα της ομάδας που έχετε δηλώσει!

Χρήσιμα links, όλα μαζεμένα

Την Παρασκευή στις 5 Απριλίου σας περιμένουμε όλους be finnovative, στις 16:00 για να ξεκινήσουμε!

Εκ μέρους της Crowdpolicy

Γιώργος Καραμανώλης

Co-founder & CTO/CIO

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store