Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης: Προσκλήσεις ΑΤ08 - Smart Cities & ΑΤ09 - Ωρίμανση Έργων και Δράσεων

Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης ΑΤ08 - Smart Cities στις 19 Οκτωβρίου, είναι πλέον ανοιχτές και οι 12 προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με συνολικό προϋπολογισμό 1.920.000.000 € και δικαιούχους Δήμους, Περιφέρειες, ΔΕΥΑ και Συνδέσμους Ύδρευσης.

Οι 12 προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» αφορούν:

Ακολουθεί σύνοψη των προσκλήσεων ΑΤ08 — Smart Cities και ΑΤ09 — Ωρίμανση Έργων και Δράσεων, όπου η Crowdpolicy διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και ώριμες ψηφιακές λύσεις (CrowdApps) για να υποστηρίξει ολοκληρωμένες προτάσεις Δήμων και Περιφερειών σε όλα τα στάδια υλοποίησης — από την υποβολή πρότασης έως την υλοποίηση.

Smart Cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία — πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση — πολιτισμό — τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 (AT08)

Άξονας Προτεραιότητας: Ψηφιακή Σύγκλιση

Προϋπολογισμός 130 εκ. €

Απώτερος σκοπός της πρόσκλησης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών. Η ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας με τη χρήση της τεχνολογίας που σέβεται τις ιδιαιτερότητες και τον αυτοδιοικητικό χαρακτήρα των Δήμων και Περιφερειών της Χώρας. Παράλληλα προωθείται η κοινωνική, οικονομική και πολιτική ένταξη των δημοτών χωρίς διακρίσεις, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία και την ανοιχτή διακυβέρνηση στη λήψη των αποφάσεων..

Προβλέπεται η χρηματοδότηση δράσεων που εμπίπτουν στους παρακάτω τομείς, με εκτενή ανάλυση στους τομείς υψηλής εξειδίκευσης της Crowdpolicy, όπως Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Επιχειρηματικότητα, Διαχείριση Υδάτων — Κυκλική Οικονομία και ενδεικτικές δράσεις που μπορούμε να υποστηρίξουμε σε άλλους τομείς της Πρόσκλησης:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ — ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συστήματα

Εφαρμογές / Πλατφόρμες

Ευφυή και Καινοτόμα Προγράμματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ — ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΓΕΙΑ — ΠΡΟΝΟΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ — ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τα υποέργα που προτείνονται πρέπει είτε να αποτελούν από μόνα τους ολοκληρωμένες και λειτουργικές λύσεις είτε να συνδέονται με υφιστάμενο σχεδιασμό/δράσεις/υποδομές ώστε να προκύπτει ένα ενιαίο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό απαραίτητος κρίνεται και ο συντονισμός σε θέματα συναρμοδιότητας ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (π.χ. συμβατότητα και συνέργεια δράσεων και μέτρων) ώστε να επέλθει το βέλτιστο επιχειρησιακό αποτέλεσμα με εξοικονόμηση χρηματικών πόρων του προγράμματος.

Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες συνολικά δύναται να περιλαμβάνουν τα εξής υποέργα:

Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι η 19η Οκτωβρίου 2020 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής η 31η Μαρτίου 2021.

Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος (AT09)

Άξονας Προτεραιότητας: Πολιτική Προστασία — Προστασία της Δημόσιας Υγείας — Τεχνική Βοήθεια

Προϋπολογισμός 100 εκ. €

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Δήμους, Περιφέρειες, Συνδέσμους και νομικά πρόσωπα Δήμων για τη χρηματοδότηση μελετών έργων / προμηθειών που συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και εξυπηρετούν τους στόχους του. Ειδικότερα:

Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με ανώτατη αιτούμενη δαπάνη πράξης, 500.000 € (προ ΦΠΑ) και έως τρία (3) υποέργα μελετών.

Ως έναρξη υποβολής των Αιτημάτων ένταξης ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι η 24η Ιουλίου 2020 και ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής η 31η Δεκεμβρίου 2020.

Και για τις δύο προσκλήσεις η προθεσμία υποβολής προτάσεων δύναται να λήξει νωρίτερα σε περίπτωση εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Προτεινόμενες Υπηρεσίες

Η πρόταση της Crowdpolicy προς τους ΟΤΑ, συνοψίζεται στις παρακάτω υπηρεσίες:

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να μας καλέσετε στο 2169002600.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

Crowdpolicy Site: www.crowdpolicy.com

CrowdApps: hello.crowdapps.net

ΕΥΔ ΥΠΕΣ: https://eyde.ypes.gr/tritsis/invitations

Σύνοψη των προηγούμενων προσκλήσεων εδώ

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Panagiotis Kinanlis

Project Manager @ Crowdpolicy & Greek Fintech Cluster | PhD Candidate @ Harokopio University