BocAPI SDK: Mια υποδομή για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στο fintech

Για πρώτη φορά SDK στο open banking! Πλατφόρμες & εργαλεία για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών στον χώρο των χρηματοικονομικών συναλλαγών (fintech) από τρίτους τεχνολογικούς παρόχους και startups.

Είμαστε χαρούμενοι για την ολοκλήρωση της πρωτης έκδοσης του Software Development Kit (public beta) της Τράπεζας Κύπρου! Η πλατφόρμα των SDKs είναι ενοποιημένη με τα open banking APIs της Τράπεζας. Διαβάστε πιο κάτω για την αξία των APIs και των SDKs — πώς μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στον χώρο των χρηματoοικονομικών συναλλαγών και ευρύτερα. Το SDK θα είναι ένα από τα τεχνολογικά εργαλεία που θα μας συνοδεύσει σε όλη την πορεία μέχρι το επερχόμενο boc hackathon fintech της Τράπεζας Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2019 στο IDEA Innovation Centre στη Λευκωσία με την τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη της Crowdpolicy.

Image for post
Image for post

2 γρήγοροι όρισμοι και μια διαπίστωση

  • SDK (Software Development Kit) Είναι μια υποδομή που αποτελείται από βιβλιοθήκες κώδικα που επιταχύνουν και διευκολύνουν την χρήση των APIs!. Για την περίπτωση εφαρμογών οικονομικών συναλλαγών μπορούν σε πολυ γρήγορο χρόνο να υλοποιηθούν εφαρμογές που βασίζονται σε authentication, ανάλυση συναλλαγών, digital wallets και πολλά άλλα
  • Η επιχειρηματική και τεχνολογική ανάπτυξη στους ρυθμούς της ψηφιακής οικονομίας γίνεται μέσα από APIs. (Api economy) Δεν (θα;) “μετράει” τόσο ποιος έχει το καλύτερο εμπορικό δίκτυο ή πωλητές αλλά πόσο γρηγορα θα μπορούν οι λειτουργίες και τα business streams να διαδοθούν μέσα από την τεχνολογία σε μια λογική interconnected συστημάτων.. [διαβάστε ενδεικτικά https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/api-economy — “How to unlock value with new business models and winning experiences”)ν
Image for post
Image for post

Γιατί είναι σημαντικά τα SDKs

Ένας από τους πιο βασικούς κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας είναι η ύπαρξη συμπληρωματικού SDK (software developer kit) που μπορεί να λειτουργήσει ως το “entry point” για τις συνολικές δυνατότητες του API. Το SDK μπορεί να κρύψει την “πολυπλοκότητα του domain” ενός ΑPI (π.χ τραπεζικού) και να διευκολύνει την ανάπτυξη εφαρμογών σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού — development frameworks. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να αναπτυχθούν fintech εφαρμογές εύκολα αξιοποιώντας τις βιβλιοθήκες κωδικά και τις οδηγίες για τα παρακάτω development frameworks και γλώσσες προγραμματισμού / πλατφόρμες.

  • Android
  • Swift
  • PHP
  • Javascript
  • Typescript — Angular js
  • Typescript — node js
  • C# (π.χ ASP.NET Core)
  • Java
Image for post
Image for post

Το bocAPI fintech SDK περιλαμβάνει όλη την κατάλληλη πληροφορία και τα τμήματα / encapsulated endpoints και χρήση εντός συναρτήσεων (functions) για να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από προγραμματιστές και συνεργαζόμενους τεχνολογικούς παρόχους και συμπληρώνει τα αναβαθμισμένα APIs της Τράπεζας Κύπρου,

Μην χάσεις το boc hackathon #fintech 3.0

Image for post
Image for post

Στον μαραθώνιο boc hackathon #fintech 3.0 μπορούν να συμμετέχουν προγραμματιστές, αναλυτές, designers, στελέχη επικοινωνίας, marketing, εξυπηρέτησης πελατών, business consultants, επαγγελματίες, στελέχη από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, φοιτητές, καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να λάβει μέρος και να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο νεανική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα του #fintech.

Στόχος του boc hackathon #fintech 3.0 είναι να φέρει κοντά ομάδες προγραμματιστές, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), στη διάρκεια ενός τριημέρου, για την δημιουργία καινοτόμων λύσεων γύρω από το Fintech, μέχρι το στάδιο ενός Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος (MVP) με την προοπτική ανάπτυξης σε πλήρεις λειτουργικές εφαρμογές. Για τις ομάδες που θα διακριθούν θα υπάρχουν σημαντικά βραβεία και η Τράπεζα θα διερευνήσει επιχειρηματικές συνεργασίες. Για όλους τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης συνεργιών και συνεργασιών με τους φορείς και τους υποστηρικτές του boc hackathon #fintech 3.0.

Σχετικά links

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store