BocAPI SDK: Mια υποδομή για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών στο fintech

Giorgos Karamanolis
Jul 28 · 4 min read

Για πρώτη φορά SDK στο open banking! Πλατφόρμες & εργαλεία για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών και εφαρμογών στον χώρο των χρηματοικονομικών συναλλαγών (fintech) από τρίτους τεχνολογικούς παρόχους και startups.

Είμαστε χαρούμενοι για την ολοκλήρωση της πρωτης έκδοσης του Software Development Kit (public beta) της Τράπεζας Κύπρου! Η πλατφόρμα των SDKs είναι ενοποιημένη με τα open banking APIs της Τράπεζας. Διαβάστε πιο κάτω για την αξία των APIs και των SDKs — πώς μπορούν να διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και υπηρεσιών στον χώρο των χρηματoοικονομικών συναλλαγών και ευρύτερα. Το SDK θα είναι ένα από τα τεχνολογικά εργαλεία που θα μας συνοδεύσει σε όλη την πορεία μέχρι το επερχόμενο boc hackathon fintech της Τράπεζας Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2019 στο IDEA Innovation Centre στη Λευκωσία με την τεχνολογική και επιχειρησιακή υποστήριξη της Crowdpolicy.

2 γρήγοροι όρισμοι και μια διαπίστωση

 • API (Application programming interface) είναι ένας τρόπος να αλληλεπιδρούν και να ανταλλάσουν πληροφορίες / συναλλαγές / λειτουργίες διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές. π.χ με τα google maps APIs. Βλέπουμε την λειτουργικότητα των χαρτών να εμφανίζεται σε mobile εφαρμογές ή μέσω ενός δικτυακού τόπου. Έτσι και με τα open banking APIs, μπορούν να υλοποηθούν εφαρμογές από τρίτους αξιοποιώντας τις υποδομές μιας Τράπεζας που τα παρέχει (π.χ ψηφιακά πορτοφόλια)
 • SDK (Software Development Kit) Είναι μια υποδομή που αποτελείται από βιβλιοθήκες κώδικα που επιταχύνουν και διευκολύνουν την χρήση των APIs!. Για την περίπτωση εφαρμογών οικονομικών συναλλαγών μπορούν σε πολυ γρήγορο χρόνο να υλοποιηθούν εφαρμογές που βασίζονται σε authentication, ανάλυση συναλλαγών, digital wallets και πολλά άλλα
 • Η επιχειρηματική και τεχνολογική ανάπτυξη στους ρυθμούς της ψηφιακής οικονομίας γίνεται μέσα από APIs. (Api economy) Δεν (θα;) “μετράει” τόσο ποιος έχει το καλύτερο εμπορικό δίκτυο ή πωλητές αλλά πόσο γρηγορα θα μπορούν οι λειτουργίες και τα business streams να διαδοθούν μέσα από την τεχνολογία σε μια λογική interconnected συστημάτων.. [διαβάστε ενδεικτικά https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/api-economy — “How to unlock value with new business models and winning experiences”)ν

Γιατί είναι σημαντικά τα SDKs

Η διάθεση τεκμηριωμένων και εύκολα προσβάσιμων APIs είναι κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία τους και μπορεί να δημιουργήσει καλή εμπειρία χρήσης στους τεχνολογικούς partners του οργανισμού και από ευρύτερους stakeholders, κοινότητες, startups κλπ

Ένας από τους πιο βασικούς κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας είναι η ύπαρξη συμπληρωματικού SDK (software developer kit) που μπορεί να λειτουργήσει ως το “entry point” για τις συνολικές δυνατότητες του API. Το SDK μπορεί να κρύψει την “πολυπλοκότητα του domain” ενός ΑPI (π.χ τραπεζικού) και να διευκολύνει την ανάπτυξη εφαρμογών σε διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού — development frameworks. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μπορούν να αναπτυχθούν fintech εφαρμογές εύκολα αξιοποιώντας τις βιβλιοθήκες κωδικά και τις οδηγίες για τα παρακάτω development frameworks και γλώσσες προγραμματισμού / πλατφόρμες.

 • Android
 • Swift
 • PHP
 • Javascript
 • Typescript — Angular js
 • Typescript — node js
 • C# (π.χ ASP.NET Core)
 • Java

Το bocAPI fintech SDK περιλαμβάνει όλη την κατάλληλη πληροφορία και τα τμήματα / encapsulated endpoints και χρήση εντός συναρτήσεων (functions) για να μεγιστοποιηθεί η χρήση του από προγραμματιστές και συνεργαζόμενους τεχνολογικούς παρόχους και συμπληρώνει τα αναβαθμισμένα APIs της Τράπεζας Κύπρου,

Μην χάσεις το boc hackathon #fintech 3.0

Η Τράπεζα Κύπρου διοργανώνει τον 3ο μαραθώνιο ανάπτυξης εφαρμογών — boc hackathon #fintech 3.0 γύρω από καινοτόμες τεχνολογίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου (Fintech), στις 18, 19 και 20 Οκτωβρίου 2019 στο IDEA Innovation Centre στη Λευκωσία.

Στον μαραθώνιο boc hackathon #fintech 3.0 μπορούν να συμμετέχουν προγραμματιστές, αναλυτές, designers, στελέχη επικοινωνίας, marketing, εξυπηρέτησης πελατών, business consultants, επαγγελματίες, στελέχη από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, φοιτητές, καθώς και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να λάβει μέρος και να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη εφαρμογών που προωθούν την καινοτόμο νεανική επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών στον τομέα του #fintech.

Στόχος του boc hackathon #fintech 3.0 είναι να φέρει κοντά ομάδες προγραμματιστές, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups), στη διάρκεια ενός τριημέρου, για την δημιουργία καινοτόμων λύσεων γύρω από το Fintech, μέχρι το στάδιο ενός Ελάχιστου Βιώσιμου Προϊόντος (MVP) με την προοπτική ανάπτυξης σε πλήρεις λειτουργικές εφαρμογές. Για τις ομάδες που θα διακριθούν θα υπάρχουν σημαντικά βραβεία και η Τράπεζα θα διερευνήσει επιχειρηματικές συνεργασίες. Για όλους τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν δυνατότητες ανάπτυξης συνεργιών και συνεργασιών με τους φορείς και τους υποστηρικτές του boc hackathon #fintech 3.0.

Σχετικά links

Giorgos Karamanolis

Written by

Co-Founder & CTO/CIO at Crowdpolicy (CP), focused on.. startups, #fintech #civictech #opendata & blockchain projects. https://www.linkedin.com/in/karamanolis/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade