Νέα πλατφόρμα διαχείρισης συμβάσεων Δημόσιων Φορέων από τα CrowdApps

Michael Psallidas
Apr 15, 2019 · 3 min read

Την πρώτη υλοποίηση της νέας πλατφόρμας διαχείρισης συμβάσεων δημόσιων φορέων Open Procurement ολοκλήρωσε η Crowdpolicy στον Δήμο Μυκόνου.

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

Μέσα από την πλατφόρμα Οpen Procurement υποστηρίζεται
η παρακολούθηση όλων των βημάτων και σταδίων δημόσιων προμηθειών, η οργανωμένη διαχείριση των αναγκών του φορέα και των τοπικών κοινωνιών, η δημόσια προβολή στοιχείων καθώς και των δεικτών εξοικονόμησης κόστους και αποδοτικότητας των έργων.

Επιπλέον επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της δημόσιας διοίκησης όπως το πρόγραμμα Διαύγεια και το Κεντρικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Καινοτομία της πλατφόρμας αποτελεί, επίσης, η ευελιξία και η ευκολία παραμετροποίησής της, ανάλογα με το μέγεθος και της ανάγκες των φορέων.

Η πλατφόρμα Open Procurement αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή οργάνωση και αυτοματοποίηση του τμήματος προμηθειών του φορέα αλλά και την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των προμηθειών με την online έρευνα αγοράς καθώς και τη δυνατότητα δημοσιοποίησης σε πραγματικό χρόνο του προϋπολογισμού του φορέα.

Image for post
Image for post

Χαρακτηριστικά — λειτουργίες

  • Διαχείριση των προμηθειών και διαγωνισμών με παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Αριστερά: προβολή συμβάσεων σε ημερολόγιο, Δεξιά: προβολή σε μορφή Kanban ανά στάδιο
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Αριστερά: Προβολή αναφορών σε πραγματικό χρόνο, Δεξιά: Προβολή πορείας και βημάτων σύμβασης
Image for post
Image for post

Πληροφορίες:

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Michael Psallidas

Written by

Business and Tech enthousiast working on crowd dynamics, #fintech #civictech #openinnovation - http://crowdpolicy.com/psalidas/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Michael Psallidas

Written by

Business and Tech enthousiast working on crowd dynamics, #fintech #civictech #openinnovation - http://crowdpolicy.com/psalidas/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store