Νέα πλατφόρμα διαχείρισης συμβάσεων Δημόσιων Φορέων από τα CrowdApps

Την πρώτη υλοποίηση της νέας πλατφόρμας διαχείρισης συμβάσεων δημόσιων φορέων Open Procurement ολοκλήρωσε η Crowdpolicy στον Δήμο Μυκόνου.

Μέσα από την πλατφόρμα Οpen Procurement υποστηρίζεται
η παρακολούθηση όλων των βημάτων και σταδίων δημόσιων προμηθειών, η οργανωμένη διαχείριση των αναγκών του φορέα και των τοπικών κοινωνιών, η δημόσια προβολή στοιχείων καθώς και των δεικτών εξοικονόμησης κόστους και αποδοτικότητας των έργων.

Επιπλέον επιτυγχάνεται η απλοποίηση των διαδικασιών μέσα από τη διαλειτουργικότητα με τρίτα συστήματα της δημόσιας διοίκησης όπως το πρόγραμμα Διαύγεια και το Κεντρικό Μητρώο Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Καινοτομία της πλατφόρμας αποτελεί, επίσης, η ευελιξία και η ευκολία παραμετροποίησής της, ανάλογα με το μέγεθος και της ανάγκες των φορέων.

Η πλατφόρμα Open Procurement αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τη σωστή οργάνωση και αυτοματοποίηση του τμήματος προμηθειών του φορέα αλλά και την πιο αποτελεσματική υλοποίηση των προμηθειών με την online έρευνα αγοράς καθώς και τη δυνατότητα δημοσιοποίησης σε πραγματικό χρόνο του προϋπολογισμού του φορέα.

Χαρακτηριστικά — λειτουργίες

 • Διαχείριση των προμηθειών και διαγωνισμών με παρακολούθηση όλων των σταδίων υλοποίησης
 • Τήρηση αρχείων αποφάσεων Δημάρχου, Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής
 • Δημιουργία αρχείου πρωτογενών αιτημάτων
 • Τήρηση αρχείου αναγκαιότητας — σκοπιμότητας των έργων/υπηρεσιών/προμηθειών
 • Δημιουργία αρχείου προσφορών όλων των διαγωνιζομένων
 • Τήρηση αρχείου πρακτικών αξιολόγησης — αξιολόγηση προσφορών των διαγωνιζομένων
 • Τήρηση αρχείου ενστάσεων — διευκρινίσεων του Δήμου
 • Εγκριτικές αποφάσεις από Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Ελεγκτικό Συνέδριο, κλπ
 • Δημιουργία αρχείου παρακολούθησης και ελέγχου εγγυητικών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και καλής λειτουργίας
 • Δυνατότητα έκδοσης πρωτοκόλλων παραλαβής κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων
 • Δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης των έργων
 • Τήρηση αρχείου συμβάσεων
 • Διαχείριση και παρακολούθηση προϋπολογισμού
 • Διαχείριση και παρακολούθηση προμηθειών
 • Λειτουργία cloud ή on-premise
Αριστερά: προβολή συμβάσεων σε ημερολόγιο, Δεξιά: προβολή σε μορφή Kanban ανά στάδιο
Αριστερά: Προβολή αναφορών σε πραγματικό χρόνο, Δεξιά: Προβολή πορείας και βημάτων σύμβασης

Πληροφορίες: