Δωρεάν η εφαρμογή ψηφιακών αιτημάτων για Δήμους, Περιφέρειες και Δημόσιους φορείς από την Crowdpolicy

e-gov service center

Michael Psallidas
Apr 6, 2020 · 3 min read

Η Crowdpolicy ανακοινώνει σήμερα τη δωρεάν διάθεση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης e-gov service center που περιλαμβάνεται στην cloud σουίτα εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης CrowdApps.

Οι δημόσιοι φορείς μπορούν να λαμβάνουν πλήρως ηλεκτρονικά αιτήματα από πολίτες και επιχειρήσεις, να τα διεκπεραιώνουν και να τα επιστρέφουν στην ψηφιακή θυρίδα των πολιτών. Έτσι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία και τα αιτήματα διεκπεραιώνονται από απόσταση. Η υπηρεσία παρέχεται για σταθερούς υπολογιστές αλλά και κινητές συσκευές (smartphone, tablets) ως mobile app Android & iOS.

Η Crowdpolicy στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας φορέων και εταιριών για Ψηφιακή Αλληλεγγύη απέναντι στην πανδημία παρέχει το περιβάλλον e-gov service center δωρεάν σε φορείς που θα ενδιαφερθούν για 6 μήνες δίνοντας τη δυνατότητα μετά της ελεύθερης και δωρεάν μετάπτωσης των δεδομένων τους.

Η παροχή αυτή γίνεται σε μια ειλικρινή προσπάθεια να βοηθήσουμε όλοι μαζί, με όσες δυνάμεις μπορεί ο καθένας στη δύσκολη αυτή κατάσταση. Για την προσφορά αυτή σημειώνουμε:

 • Ο φορέας δεν δεσμεύεται για συνέχιση της υπηρεσίας μετά τους 6 μήνες. Μπορεί να διακόψει την υπηρεσία οποτεδήποτε χωρίς καμία υποχρέωση.
 • Σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσίας ο φορέας θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της υπηρεσίας χωρίς κανένα περιορισμό (take your data).
 • Η υπηρεσία παρέχεται ως cloud, αλλά μπορεί να εγκατασταθεί και σε υποδομές του φορέα (on-premise).

Για Δήμους και Περιφέρειες παρέχονται τα ακόλουθα αιτήματα:

 • ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟ
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης
 • Χορήγηση Πιστοποιητικoύ Γέννησης
 • ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για Στρατολογική Χρήση
 • ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ
 • Απομάκρυνση Ογκωδών Αντικειμένων
 • Απομάκρυνση Εγκαταλελειμμένων Οχημάτων (χωρίς πινακίδες)
 • Κλάδεμα, Κοπή και Φύτευση Δένδρων
 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ
 • Δημοτικό Κυνοκομείο — Αδέσποτα
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • Έκδοση Δημοτικής Ενημερότητας Βεβαιωμένων Χρεών
 • Ηλεκτρονικές Πληρωμές Χρεών
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 • Βλάβες Οδοστρώματος
 • Τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης και Καθρεπτών
 • Τοποθέτηση Φωτιστικών Σωμάτων
 • Κατασκευή και Συντήρηση Υπαίθριων Χώρων (παιδικών χαρών, πάρκων κ.λ.π.)
 • Βλάβες του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού
 • Βεβαιώσεις Αρίθμησης Οδών
 • Βεβαίωση Ακριβούς Διεύθυνσης Ακινήτων
 • Άλλα Αιτήματα για Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας
 • ΔΕΥΑ
 • Αιτήματα Ύδρευσης — Αποχέτευσης — Άρδευσης
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
 • Αντίγραφα στοιχείων οικοδομικών αδειών
 • Βεβαίωση τελεσιδικίας πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως
 • Παροχή των αντιγράφων πράξεων αναλογισμού αποζημιώσεως στους ενδιαφερόμενους
 • Έλεγχος οικοδομών για τυχόν επικίνδυνες κατασκευές
 • Γενική Αίτηση
 • Αίτημα συνδιοργάνωσης εκδήλωσης
 • Αίτημα παραχώρησης δημοτικού χώρου
 • Άλλο

Δείτε την παρουσίαση εδώ:

Όποιος φορέας ενδιαφέρεται μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο hello@crowdpolicy.com ή στο 2169002600.

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Michael Psallidas

Written by

Business and Tech enthousiast working on crowd dynamics, #fintech #civictech #openinnovation - http://crowdpolicy.com/psalidas/

The crowdpolicy collection

Awesome stories for crowd dynamics

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store