Η περιφέρεια Κρήτης στην ψηφιακή καινοτομία — Διοργάνωση εργαστηρίου καινοτομίας RegioLab 01.08.2018

Για να μιλήσετε με το Government Chatbot πατήστε εδώ.

Η περιφέρεια Κρήτης προχωράει δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή ξεκινώντας τη λειτουργία νέων προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων εξυπηρέτησης και διαδράσης με στελέχη, πολίτες και επιχειρήσεις.

Στην αίθουσα περιφερειακού συμβουλίου στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε την 1η Αυγούστου 2018 το εργαστήριο καινοτομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού σε συνεργασία με την εταιρία τεχνολογίας και καινοτομίας CrowdPolicy.

Στο εργαστήριο καινοτομίας συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν από την Crowdpolicy:

  • Καλές πρακτικές υλοποίησης δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, opendata και opengov από φορείς.
  • Τι κάνει μια «έξυπνη» πόλη, δυνατότητες και προοπτικές.
  • Δημόσιες ψηφιακές υποδομές και τοπική επιχειρηματικότητα και συνεργασία με τις startups.
  • Αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης

Η Crowdpolicy υλοποίησε για την Περιφέρεια Κρήτης κάτω από το πλαίσιο #openCrete τις ψηφιακές πλατφόρμες :

  • Διαβούλευσης
  • Έργα σε χάρτη
  • Ανοιχτού προϋπολογισμού
  • Ψηφιακού βοηθού gov bot
  • Ανοιχτών δεδομένων open data portal
  • Donation Crowdfunding.

Στο Regio Lab έγινε αναλυτική παρουσίαση της στρατηγικής, των εφαρμογών και ακολούθηση εκπαίδευση των στελεχών της Περιφέρειας για τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες ενώ υπήρξε μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετικό ενδιαφέρον από όλους τους συμμετέχοντες.

Στο Εργαστήριο υπήρξε μεγάλη συμμετοχή το οποίο αποδεικνύει την μεγάλη θετική ανταπόκριση των στελεχών στη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού της περιφέρειας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Δείτε τις πλατφόρμες στο https://www.crete.gov.gr .

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης συμμετείχε στο εργαστήριο και έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με την συνεργασία όλων θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση σας σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, στην ψηφιακή-ηλεκτρονική μετάβαση.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρνατουτάκης μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Κώτσογλου και τον CIO/CTO της Crowdpolicy και εισηγητή του RegioLab κ. Γιώργο Καραμανώλη

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκος Κώτσογλου ανέφερε:

Η νέα ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να ενημερώνεται, να διαβουλεύεται, να παρεμβαίνει, φέρνοντας τον για μια ακόμη φορά κοντά και περισσότερο αποτελεσματικά στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Η ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης είναι ίσως η πιο ανταποδοτική εφαρμογή των βασικών στόχων μας που δεν είναι άλλος από τη Διαφάνεια-Εξυπηρέτηση του Πολίτη — Αποτελεσματικότητα.

Την ενημερωτική συνάντηση συντόνισε η υπεύθυνη έργου της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μαρίνα Γαβριλάκη.

Στο Regio Lab, πραγματοποιήθηκε από την Crowdpolicy εκπαίδευση των στελεχών για τις νέες ψηφιακές πλατφόρμες και συζήτηση για τις νέες τάσεις στην ηλεκτρονική διακυβέρνησης.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες που υλοποιήθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.

Διαβούλευση: Κατάλληλα διαμορφωμένη ψηφιακή πλατφόρμα για την οργάνωση και πραγματοποίηση Δημόσιας Διαβούλευσης για τα έργα και τις δράσεις της Περιφέρειας σε συνδυασμό με την αξιολόγηση και προτεραιοποίησή τους τόσο μέσα στην ίδια την περιφέρεια όσο και από τους ίδιους τους πολίτες, μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους.

Έργα σε Χάρτη:Η πλατφόρμα αυτή είναι ένα σύγχρονο γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών για την αποτελεσματική διαχείριση και απεικόνιση των έργων και των δράσεων του Δήμου. Στην ψηφιακή πλατφόρμα μπορούν να αποτυπώνονται, με γεωγραφική — πληροφοριακή αναφορά, τα τεχνικά έργα και οι δράσεις του Δήμου, μαζί με τα στοιχεία προόδου τους.

Crete Plus: To City Plus αποτελεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας η περιφέρεια μπορεί να χαρτογραφήσει τη δημιουργική δραστηριότητα της πόλης και επιπλέον να αποτυπώσει γεωγραφικά πληροφορίες για το κοινωνικό έργο που παράγουν οι δομές της περιφέρειας σε επίπεδο γειτονιάς και σημείου παροχής της υπηρεσίας, όπως είναι η κοινωνική πρόνοια, υποστήριξη σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κοκ.

Open Budget: Η Πλατφόρμα Ανοιχτού Προϋπολογισμού (Open Budget), δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα μιας Περιφέρειας ή ενός Δήμου καθώς και των επιμέρους νομών σε πραγματικό χρόνο (real-time).

Open Data Portal: Τα ανοιχτά δεδομένα αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας, στη συν-δηµιουργία µιας ενιαίας ευρωπαϊκής βιβλιοθήκης και αποθετηρίου πληροφοριών που σχετίζονται άµεσα µε το διοικητικό τοµέα, στη δηµιουργία νέων υπηρεσιών για τους πολίτες και στην αποτελεσματική και ορθή οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα.

Πλατφόρμα Crowdfunding: Η πλατφόρμα Crowdfunding προωθεί τη συμμετοχική και ενεργό υποστήριξη της Περιφέρειας από ιδιώτες και άλλους φορείς μέσω της δημόσιας προβολής των στοιχείων των δωρεών, προσφορών και χορηγιών στις οποίες θα προβαίνουν.

Bot: Η παρούσα πρόταση αφορά τον σχεδιασμό και υλοποίηση chatbot μέσω της πλατφόρμας botakis της Crowdpolicy. Το chatbot θα μπορεί να εξυπηρετεί φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις και γενικότερα οποιονδήποτε θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες ή να εξυπηρετηθεί σχετικά με τον Δήμο και τις πληροφορίες που θα επιλεγούν να παρέχονται.

Όπως αναφέραν και στελέχη της περιφέρειας Κρήτης:

Οι δράσεις μας θα συνεχιστούν σύντομα, με νέες εκπαιδεύσεις και διάχυση τεχνογνωσίας εσωτερικά στην Π.Κ., ενώ θα κορυφωθούν σε μερικές εβδομάδες με το δημόσιο Regio Lab, το οποίο θα είναι ανοικτό στην τοπική κοινωνία, ώστε, φορείς και πολίτες, να γνωρίσουν τις δυνατότητες που θα βρισκονται στη διάθεσή τους.

Δείτε τις φωτογραφίες : https://goo.gl/dHABzL

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store