Wat Je Zeker Moet Weten Uit De Actualiteit In 3 Memes!

  • Jan Jambon beweert dat een significant deel van de moslimgemeenschap aan het dansen was na de aanslagen in Brussel.
  • Liesbeth Homans herhaalt nogmaals dat racisme relatief is (met een vleugje Jambon)
  • Kris Peeters beweert vanuit zijn ivoren toren dat we met z’n allen boven onze stand leven.

Ziezo. Weer op de hoogte!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.