The Details
Published in

The Details

THE DETAILS #56

Fed’e hangi veri yön verecek? Madenciler Satışa mı Hazırlanıyor?

Bu hafta PCE verisi Fed’in kararına yön verecek. Beklenti ne?

On-chain

Bitcoin madencilerinin son artış sonrası borsalara yaptıkları transerlerde ciddi bir artış var. Bu doğal olarak satış baskısı oluşturur ancak madencilerin son 6 aydır zaten satış yaptıklarını düşünürsek daha sınırlı bir baskıya neden olacağı kesin.

Makroekonomi

Resesyonu takip için ABD’de ekonomik durgunluğun sadece emlak sektöründe değil, diğer sektörlerde de hissedildiğini görmemiz gerekiyor. Perakende satışlarda son iki ayda görülen düşüş buna dair önemli bir ipucu. Özellikle beklenenden de kötü gelmesi durgunluğun tüketimden üretime doğru kaydığını da gösteriyor.

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in Political Science | Senior Researcher @CryptoQuant | details.so