The Details
Published in

The Details

The Details #52

Bitcoin için 2023’te gözüm bu grafikte olacak!

Bitcoin’de organik bir trend değişimini teyit etmek için aktif adres sayısının çok önemli olduğunu düşünüyorum.

On-chain

2023 yılında takip edeceğim verilerin başında Bitcoin aktif adres verisi olacak. Çünkü bitcoin’in benimsenmesini aktif kullanıcıdan daha iyi gösteren başka bir veri yok.

Makroekonomi

Bu hafta gelen veriler biraz karışıktı. Yani hem olumlu hem de olumsuz veriler geldi.

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in Political Science | Senior Researcher @CryptoQuant | details.so