The Details
Published in

The Details

The Details #55

Hangi metrik alım sinyali veriyor?

Bitcoin için CryptoQuant PnL Endeksi alım sinyali vermeye çok yakın.

On-chain

Makroekonomi

Geçen hafta manşet enflasyon verisi 6. kez ard arda düşerek (soldaki grafik) piyasalarda Fed’in para politikasına dair olumlu bir hava yarattı. Ancak unutmamak gerekir ki çekirdek enflasyon (sağdaki grafik) henüz üç aydır düşüyor. Görünüm olumlu ancak Fed’den bir değişiklik beklemek için henüz çok erken.

  • Perakende Satışlar
  • Endüstri Üretimi
  • Kapasite Kullanımı
  • Yeni Konut İnşaatları
  • Konut Satışları

--

--

Bitcoin, ekonomi, siyaset ve felsefe ile alakalı analizler ve haftalık/günlük bülten.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Burak Tamaç

Top writer in Bitcoin | Ph.D. in Political Science | Senior Researcher @CryptoQuant | details.so