Centenarul privit din spatele lentilelor

Savian Boroancă
Jan 14, 2019 · 2 min read
Savian Boroancă. 1 Decembrie 2018 — Alba Iulia

1 Decembrie 2018. Privind din spatele lentilelor se vede o zi, se pierde un veac, se simte o poveste. Alba Iulia vibrează cum de-atunci n-a mai făcut-o, au trecut 100 de ani de când s-a născut România Mare, dar români au fost și înainte și vor tot fi prin toate colțurile lumii ăsteia ce nu mai e, de mult, plată.

Cât despre România, ne-a spus unul dintre cei mai mari, ne-a spus Nichita:

„Păi, sigur! N-a fost pe țara asta atâta ninsoare și mulți credeau c-o să înghețe? Ce, a-nghețat țara? N-a-nghețat! N-a fost potop pe țara asta și s-a crezut că ea o să se-nece? Nu s-a înecat! N-a fost cutremur mare pe țara asta și s-a crezut că ea o să se rupă sau o să se frângă? Nu s-a frânt! Păi nu mor caii când vor câinii. De altfel, Mihai Viteazul a intrat în Alba Iulia de-a-n-călare pe un cal, iar nu de-a-n-călare pe un câine”.

Astăzi, 1 Decembrie 2018, e prima zi a următoarei sute de ani și cred că ne putem opri o clipă să cinstim memoria tuturor celor neamintiți, a tuturor celor uitați și a tuturor celor pierduți. O clipă de tăcere… Apoi, de drept, trebuie să ne gândim la cei despre care ne vorbește istoria: La Regele Ferdinand și Regina Maria, la Iuliu Maniu și Ionel Brătianu, la Iuliu Hossu, Pantelimon Halippa, Iancu Flondor și la toți ceilalți. Nu în ultimul rând, să îi aducem un omagiu românului care s-a jertfit în Războiul cel Mare cu țara lui Mare în suflet. Soldatul fără de care politica, bisericile sau intelectualii nu ar fi fost de-ajuns. Desigur, țara noastră, ca oricare alta, a zămislit și uscături, nu trebuie să uităm nici asta. Ar fi bine să cunoaștem și părțile întunecate pentru a înțelege și a nu repeta.

Imaginându-ne lumea desenata în pătrate ca o tablă de șah, câte unul pentru fiecare om, tot ce trebuie să facem pentru România este să ne facem bine treaba, fiecare pe pătratul lui, oriunde ne-am afla. O vorbă din bătrâni spune că nu ne-am născut români, am avut onoarea!

La mulți ani, România!

La mulți ani, români!

The Foundation

A publication for those passionate about the cool stuff: praxeology, entrepreneurship, politics, diplomacy, cinema and sports. To mention just that: „Football is the most important of the least important things in life!” Arrigo Sacchi

Savian Boroancă

Written by

Passionate about praxeology, entrepreneurship, politics, diplomacy, cinema and sports.

The Foundation

A publication for those passionate about the cool stuff: praxeology, entrepreneurship, politics, diplomacy, cinema and sports. To mention just that: „Football is the most important of the least important things in life!” Arrigo Sacchi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade