Acțiunea umană. Invitație la lectură

Savian Boroancă
Feb 16, 2019 · 5 min read

Nu ceda în fața răului, ci, cu și mai mult curaj, înfruntă-l!

Acest crez a fost ales drept călăuză morală de Ludwig von Mises (1881–1973) — Ultimul Cavaler al Liberalismului — și, probabil, cel mai de seamă economist și filosof al Școlii Austriece. Doctor în drept al Universității din Viena, Mises a fost un intelectual dedicat libertății, într-o epocă a dictaturii și a socialismelor de toate felurile. Prin evoluția evenimentelor istorice s-a aflat, mai mereu, în afara curentului predominant și, de cele mai multe ori, în calea acestuia.

Veteran al Primului Război Mondial, Mises își reia interesul față de economie la încetarea ostilităților. El arată că economia nu poate fi înțeleasă în absența calculului economic și demonstrează printr-un articol, în 1920, imposibilitatea calcului economic în socialism. Fiecare individ acționează condiționat de calculul economic în termeni monetari, iar asta duce la formarea prețurilor de piață. Prețurile — prin creșterea sau scăderea lor — transmit informații concrete cu privire la preferințele manifestate de indivizii care acționează. Astfel, iau naștere judecăți antreprenoriale, sunt inițiate schimburi, apar piețe și se formează structura de producție. Pe de altă parte, economia socialistă presupune planificarea la nivel central a unui sistem de prețuri atribuite arbitrar. Niciun individ care este parte a unei economii socialiste nu poate ști valoarea reală a unui bun produs, fapt ce o face să fie contraintuitivă, haotică și falimentară.

Mai mult, în 1922, Mises scrie un tratat cu titlul: Socialismul: O analiză economică și sociologică, prin care atacă dur, încă din fazele incipiente, socialismul și ramura sa, național-socialismul (nazismul). Atitudinea sa, dar și originile sale, l-au făcut pe Mises să se numere printre țintele naziștilor. Ca liberal clasic și evreu, a fost nevoit să se refugieze din Viena în Statele Unite ale Americii, via Elveția (unde a rămas câțiva ani), Franța, Spania și Portugalia. Lungul drum s-a finalizat printr-o călătorie cu vaporul de la Lisabona la New York.

Ajuns în mediul academic american, Mises a fost marginalizat pentru convingerile sale clasic liberale de către elita — cu afinități socialiste — majoritară în mai toate universitățile americane. Astfel, Mises — un reputat profesor cu un CV de rezonanță — va ține doar un seminar opțional la New York University, ca visiting professor, cu salariul plătit de Volker Fund. În pofida vârstei sale înaintate și a condițiilor potrivnice, Mises a reușit să mențină fundația liberalismului clasic atât în SUA, cât și în lume, influențând mari gânditori precum: Friedrich Hayek (laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 1974 și teoretician al politicilor economice adoptate de Ronald Reagan și Margaret Thatcher) , Henry Hazlitt, Murray Rothbard și mulți alții, influența sa continuând să dăinuie prin lucrările sale.

Acțiunea Umană. Tratat de teorie economică este magnum opus-ul misesian și o carte mare în istoria culturii și civilizației umane. Prima construcție teoretică care abordează toate problemele economice fundamentale folosind, într-un mod fascinant, metoda deducției.

Lectura Acțiunii Umane este dificilă, date fiind natura problemelor tratate și anvergura cărții (~1000 de pagini), însă Mises reușește să îi ofere cititorului cunoaștere. Acțiunea Umană este conformă cu tradiția marilor cărți — putând fi citită de mai multe ori, experiența cunoașterii repetându-se prin noi clarificări, linii subțiri sau tușe groase.

Într-o notă superficială și nedemnă, vom împărți cartea după cum urmează: Mises își deschide opera conturând maniera lui de abordare a problemelor economice, și anume, praxeologia (grec. „praxis” = acțiune și „logos” = știință). Fundația tuturor fenomenelor economice este reprezentată de acțiunea umană, iar concepte precum: țările, PIB-ul, inflația, bunurile materiale ș.a. sunt consecințe ale acțiunii umane, dar nu sunt actori pe scena economiei.

Mai departe, Mises prezintă cititorului un manifest pentru importanța calcului economic în termeni monetari — una dintre cele importante contribuții aduse științei economice. Iar, ulterior, tratează sistematic și riguros, pe baza argumentului calculului economic, cele 3 opțiuni posibile de organizare a economiei: piața (liberă), socialismul și intervenționismul. În ultima parte, Locul științei economice în societate, aduce în fața cititorului concluziile întregului tratat și integrează armonios economia în mintea cititorului.

Acțiunea Umană are răspunsuri pentru toate problemele economice fundamentale, iar studentul în ale economiei se poate întoarce la ea — cu încredere — ori de câte ori întâlnește, în viața cotidiană, situații de natură economică dificil de înțeles. Ce sunt banii? Cum au apărut? Rațiunea este o dată ultimă? Poate fi omul irațional? Este liberul schimb reciproc avantajos? Ce este criza economică? Putem evita costul de oportunitate? Este oare calculul monetar un instrument al acțiunii umane? Piața sau statul? Cum apar prețurile? Cine este și ce face antreprenorul? Care este salariul corect? Dobânda este un fenomen necinstit sau este ancorată în fenomenul fundamental uman al preferinței de timp? Care este legătura între expansiunea creditului și ciclul de afaceri? Cum se împacă liberalismul cu religia?

Chiar dacă lista întrebărilor este, probabil, foarte întinsă, cheia aflării răspunsurilor corecte se află în Acțiunea Umană.

Indiferent ce profesie ai avea, cititorule, lectura Acțiunii Umane te va face mai bun, mai bine pregătit, mai atent la deducții și mai înțelept.

Lectură plăcută!

Acțiunea Umană. Tratat de teorie economică — Ludwig von Mises, în limba română, disponibilă în format tipărit aici și în format electronic aici

De asemenea, Acțiunea Umană poate fi studiată sub îndrumarea profesorului Mihai-Vladimir Topan la Academia Privată

Note:

  1. Prezentul text este, în mare parte, inspirat de prefața scrisă de Mihai-Vladimir Topan pentru Acțiunea Umană. Tratat de teorie economică, tradusă în limba română de Dan Cristian Comănescu, Editura Institutului Ludwig von Mises România, 2018.
  2. Am avut onoarea de a ajuta la apariția cărții. Mulțumesc Institutului Ludwig von Mises România, în special domnilor: Mihai-Vladimir Topan și Tudor Gherasim Smirna.
Savian Boroancă

The Foundation

A publication for those passionate about the cool stuff: praxeology, entrepreneurship, politics, diplomacy, cinema and sports. To mention just that: „Football is the most important of the least important things in life!” Arrigo Sacchi

Savian Boroancă

Written by

Passionate about praxeology, entrepreneurship, politics, diplomacy, cinema and sports.

The Foundation

A publication for those passionate about the cool stuff: praxeology, entrepreneurship, politics, diplomacy, cinema and sports. To mention just that: „Football is the most important of the least important things in life!” Arrigo Sacchi

More From Medium

More on Savian Boroanca from The Foundation

More on Savian Boroanca from The Foundation

The Film. Mondialis: Russia 2018. World Cup Stories

More on Savian Boroanca from The Foundation

More on Savian Boroanca from The Foundation

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade