Bạn cũ

Vào Linkedin, tình cờ thấy noti báo một người bạn cũ thời còn học chung Foundation ở Taylors giờ đã lên làm trợ lý giám đốc Tập đoàn Ngân hàng Hong Kong và Thượng Hải. Thấy thời gian sao mà nhanh quá. Mới đây thôi, 2 đứa còn tíu tít đi học chung, đánh vật với những bài Accounting đơn giản đầu tiên trong đời. 6 năm đã trôi qua rồi bạn nhỉ. Thấy mừng cho bạn quá. Đường còn dài, chúng mình chắc khó có dịp gặp lại nhau, nhưng trong lòng mình vẫn mong những điều tốt nhất cho bạn — người bạn Hong Kong dễ thương của mình.

PS. Mới nhớ ra là đợt bạn về Hongkong ăn tết xong, khi quay lại Úc có mang tặng mình 1 cái móc chìa khóa bé tí, giờ mình vẫn còn treo trên tường

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.