Bata, bata, ansabe ni lolo at lola?

Anne Pauline Capal |Feature Editor | 11 STEM B — Our Lady of Light

“Noong panahon ko…”

Ito ang mga katagang madalas lumalabas sa bibig ng mga matatanda kapag isinasalaysay nila ang kanilang mga pinagdaanan. Maaliwalas sa isip na parang kahapon lang naganap ang pangyayari, at ang mga tagapakinig ay hindi mapakali sa susunod na detalye.

Ngunit pagbanggit sa pamamalakad ng kapanahunan nila ay para bang nakalunok sila ng bato na hindi na mailuwa ang mga dapat sabihin. May ibang pilit na kinakalimutan na ang nakaraan. Mayroong sinasabi kung ano ang kanilang karanasang maganda man o hindi. Ngunit ito ba talaga ang batayan ng katotohanan?

Ang mga nakasulat sa mga peer-reviewed journal at pananaliksik, naitala sa mga istatistika, rekord at mga dokumentaryo ang nagpapatunay sa karumal-dumal na panahon ng mga kapwa-Pilipino natin — kung paano ipinakita ni Ferdinand E. Marcos ang pagmamahal sa upuan ng Malacanang at kung paano nilabanan ng mga Pilipino ang diktadurya.

Isang aksyong makabayan na nakasulat sa mga libro at nakaukit sa kasaysayan na mapapatunayan ang pakikipaglaban sa kasakimang naranasan ng mga Pilipino ng halos dalawang dekada ay ang People Power Revolution.

Sibol ng pagbabago

Ika-25 ng Pebrero sa taong 1986 nang nagmartsa ang milyon-milyong Pilipino sa abenidad ng Epifanio de los Santos para sa iisang hangarin: sugpuin ang diktador at ipakita ang tunay na kalayaan at demokrasya. Hindi lamang matatagpuan ang kilusang ito sa EDSA bagamat mapapansin ang mahinahong pagpapahayag sa iba’t ibang lungsod sa bansa.

Nakalahad ang mga paskil na nagpapahiwatig na itigil na ang pang-aabuso sa karapatang pantao, mga imahen na nagpapahiwatig na si Corazon Aquino na ang mamuno, at ang mga kamay na nakataas sa letrang ‘L’ na nangangahulugang “laban.”

Sa kabila ng mga karatula, imahen, at mga nagsisiliparang mga dilaw na laso, ang tahimik na pagprotesta ng mga mamamayan ang nagbigay diin sa kahulugan ng ‘kapayapaan’. Walang armas o dahas na ginamit. Puso, determinasyon, at pagkakaisa lamang ng mga Pilipinong naghahangad ng pagbabalik ng kanilang kalayaan at karapatan sa kasuklaman.

Nang marinig ang anunsyong lumipad na papunta sa Amerika ang pamilyang Marcos, iisang emosyon lamang ang nasaksihan sa mga Pilipino: mangiyak-iyak sa galak sapagkat tapos na. Wala na. Malaya na sila — tayo.

Ang kaganapang ito ang nagbago ng kasaysayan ng Pilipinas: pinatunayan na hindi kailangan ng puwersa upang maipanumbalik ang demokratikong institusyon, at mga repormang nakaakay sa politika, bayan, at ekonomiya.

Tatlong dekada at anim na taon na ang nakalipas ngunit ang kasukdulan ng kalungkutan at pag-asa ng mga mamamayang Pilipino para wakasan ang rehimen ng korapsyon ay patuloy na nabubuhay para ipaalala sa mga Pilipino ang pagkakaisa sa pagsalungat sa pagkukulang at kabiguang pamamalakad. Kung kinaya nila, kakayanin din natin ngayon at magpakailanman.

Sabi ng katotohanan

Ang mga binibitawang salita na “sabi ng lola at lolo ko…” ay maaaring totoo para sa kanilang pananaw ngunit hindi ito mapapanigan ang sinapit ng lahat. Ang mga nakalatag na detalye sa mga ulat, artikulo, istatistika, at iba pang mapagkakatiwalaan na impormasyon ang makakapagsabi sa tunay na dinanas ng Pilipinas at ng mga Pilipino.

At sa patuloy na pagbuhay ng kaluluwa ng People Power, nawa’y ang kamulatang ito ay dalhin ng mga Pilipino hanggang sa darating na halalan. Bitbitin natin kung bakit pinanalo ng ating mga ninuno ang pakikipaglaban para sa kalayaan, sapagkat hindi ang 1986 EDSA People Power Revolution ang nahuhuling beses.

--

--

The OLPSian Times publication team is a school organization that produces The OLPSian Times, the flagship student publication of Our Lady of Peace School, Antipolo City.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store