Mekong 3321: Những ngôi làng trên sông (P1)

Nguyen Hung Hai
Jan 11, 2015 · 2 min read

Chạy xe gần 100km từ Phnom Penh dọc theo quốc lộ 5 xanh ngát lúa hai bên đường, tôi dừng chân tại Kampong Chhnang, một thành phố nhỏ nằm bên bờ Biển Hồ Tonle Sap. Cùng với nhịp phát triển hối hả của Campuchia, trung tâm Kampong Chhnang đang bị biến thành một công trường lớn với ngổn ngang đất đá và mịt mù bụi đường. Nhưng khuất sau màn bụi công trường đó chỉ hơn một cây số là những ngôi làng chài yên bình của người Việt và người Khmer dọc bờ sông Tonle Sap.

Thả xe trôi chầm chậm qua ngôi làng nhỏ trong ánh chiều chạng vạng, kẻ lang thang cứ ngỡ mình vẫn còn đang ở một xứ Miền Tây nào đó của Việt Nam, với những cánh đồng vàng loang màu hoa điên điển, tiếng nhạc vũ trường rộn ràng phát ra từ những mái tranh thấp tối và cả lời mời “zô đây làm ly” của các đờn anh xóm chài.

Image for post
Image for post
Hầu hết nhà trong làng đều được lợp mái tôn khá chắc chắn
Image for post
Image for post
Nếu ở đất liền, mỗi nhà có một chiếc xe máy thì ở đây thuyền là phương tiện không thể thiếu
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Gia đình này có vẻ hoàn cảnh nhất làng, tuy nhiên sự lạc quan thì không hề thiếu
Image for post
Image for post
Đám trẻ hồ hởi chào đón khi tôi dừng lại chụp ảnh
Image for post
Image for post
Bơi thuyền đi hái bông điên điển
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Image for post
Cánh đàn ông tưng bừng buổi nhậu mừng lễ Pchum Ben
Image for post
Image for post
Bé gái đứng ngóng mẹ và chị

The Outsider

Seriously personal

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store