Go Local: Lokaal was nog nooit zo relevant

Kansen voor vernieuwende en versterkende samenwerkingen Limburgs medialandschap

Tom Janssen
Sep 30, 2016 · 3 min read
Image for post
Image for post

Op donderdag 29 september organiseerde media-innovatie Media Valley in Sittard het event ‘Go Local: Inpiratie voor lokale media’. Sprekers uit binnen- en buitenland én uit de regio, lieten voorbeelden zien van hoe zij een bijdrage leveren aan een vitaal, verbonden en vernieuwend medialandschap. Belangrijkste conclusie? Lokaal was nog nooit zo relevant als nu.

Mediadeputé Hans Teunissen van de Provincie Limburg opende de middag met een korte toespraak, waarin hij het belang van goed functionerende lokale media benadrukte. “Ik geloof sterk dat lokaal de toekomst is. Als ik kijk naar mijn eigen kinderen, dan zie ik dat ze geïnteresseerd zijn in wat in de wereld gebeurt, maar vooral wat er lokaal te doen is.” Om het lokale media- en informatielandschap te versterken, zijn verbindingen volgens Teunissen noodzakelijk. “De Provincie zet in op kruisbestuivingen en samenwerkingen. Ook tussen partijen waarbij dat niet zo gebruikelijk is, zoals tussen het onderwijs, bibliotheken en media-organisaties.”

Bekijk hier de hele toespraak van gedeputeerde Hans Teunissen:

Ook in Enschede, waar het dagblad Tubantia en lokale omroep TVEnschedeFM met elkaar samenwerken, wordt het groeiende belang van lokaal opereren gevoeld. “In ieder geval zien we dat we nu lokaal veel relevanter zijn geworden als krant en omroep”, aldus Henk ten Harkel, chef van de stadsredactie Enschede van Tubantia, in zijn presentatie. Binnen deze samenwerking, die Newsroom Enschede is gedoopt, wordt er stevig ingezet op coherente berichtgeving via verschillende kanalen, zoals televisie, radio, online en print. “Gezamenlijk bepalen de mensen van de omroep en de krant hoe het nieuws van de dag verteld gaat worden”, legt Flip van Willigen van TVEnschedeFM uit. “En bij het maken van de producties maken we tevens gebruik van studenten, variërend van mbo’ers tot aan journalistiekstudenten.” De Newsroom is gevestigd middenin de wijk Roombeek, nabij het centrum van de stad. Binnenkort verhuist de Newsroom echter naar een nieuwe locatie, ofwel in een leegstaand pand in de buurt dan wel naar de bibliotheek. “Het is belangrijk dat voor de mensen in de stad zichtbaar is wat wij doen”, vindt Van Harkel. “Bovendien willen we reuring creëren, bijvoorbeeld door debatten te organiseren over actuele thema’s. Dat kan alleen als je zichtbaar bent op een locatie die zich hiervoor leent. Bovendien kun je ook collecties van de bibliotheek samenvoegen met die van de krant of de omroep. En je kunt archieven beschikbaar maken voor de mensen.”

Image for post
Image for post

Reuring heeft de Newsroom al teweeg gebracht, door hun core business: Het maken van journalistieke verhalen. Maar dan nu op een andere, nieuwe manier. Ten Harkel: “Zo hebben we een verhaal gebracht over wateroverlast in Enschede, met behulp van input van burgers. Op een enquête van Newsroom Enschede reageerden maar liefst duizend mensen. Terwijl de gemeente voorheen slechts enkele tientallen klachten kreeg over de wateroverlast. Met onze verhalen, die via innovatieve longreads, podcasts en aan de hand van data werden verteld, hebben we de problematiek in kaart gebracht. Inmiddels werken de pompen weer en zit de gemeente bovenop het tegengaan van de overlast.” En dat is misschien wel de grootste winst van de Newsroom Enschede: De relevantie is terug. “Iedereen merkt dat er nu beweging is gekomen, mede door wat wij doen”, constateert Van Harkel. “We hebben nu burgers aan ons weten te binden, die ons ook kunnen helpen met vragen over andere zaken die in Enschede spelen.”

Volgende week op deze plek meer over Go Local en het belang van een vitaal, verbonden en vernieuwend medialandschap. Dan ook meer over de rol die Media Valley hierin gaat spelen.

The Valley Report

Update Magazine Media Valley (www.mediavalley.nl)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store