Agile Development & Wastes

Learn To Make Less To Achieve More

The Way It Is

“ตอนนี้พวกเราใช้ Agile Development แล้ว แปลว่าเราจะทำงานได้มากขึ้นใช่มั้ย?”

The Way It Should Be

คำตอบคือ

“ไม่ใช่ ตรงกันข้าม Agile Development จะเปิดโอกาสให้คุณทำงานน้อยลง

Agile Development มีรากมาจาก Lean Software Development ซึ่งมีกฎข้อแรกคือ กำจัดของเสีย (Eliminate Wastes) ของเสียใน Software Development มีด้วยหรอ?

Wastes in Software Development

รูปข้างบนแสดงให้เห็นถึงของเสียสองรูปแบบ (จากทั้งหมดเจ็ดรูปแบบ) Agile Development จะช่วยอะไรคุณไม่ได้ถ้าตราบใดที่คุณยังมี

(1) Over-Production: ทำอะไรที่ลูกค้าไม่ได้ต้องการหรือทำอะไรที่มากกว่าความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าซึ่งเป็นที่มาของปริมาณงานอันมากมายมหาศาลเกินความจำเป็น (อันนี้เป็นโคตรของโคตร Waste แล้วในมุมมองส่วนตัวผม)

(2) Waiting: งานที่ยังทำไม่เสร็จสมบูรณ์ (Undone Work) แล้วอยู่ในสถานะ “Work In Progress” ยิ่งเวลาผ่านไปงานก้อนนี้จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายคุณจะไม่สามารถบริหารจัดการมันได้และจะไม่มีงานอะไรเสร็จสมบูรณ์อย่างแท้จริง

ด้วยนิยามอย่างสั้นของ Agile Development ที่ว่า “Early Delivery of Business Value” จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเปิดโอกาสให้คุณกำจัดของเสียเหล่านี้ออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อส่งมอบงานให้ได้เร็วขึ้น

วันหน้าวันหลังควรเปลี่ยนคำถามซะใหม่ “ตอนนี้พวกเราใช้ Agile Development แล้ว เราจะทำงานให้น้อยลงได้ยังไง? เราจะทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นได้ยังไง? ช่วยกันคิดหน่อย” ☺

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.