งานนี้มันง่ายนิดเดียว (จริงหรือ?)

What You See Is Just The Tip of The Iceberg.

Piyorot
Piyorot
Aug 30, 2014 · 1 min read

The Way It Is

“ผมอยากให้เปลี่ยนความยาวขั้นต่ำของ Password เดิมที่กำหนดไว้อย่างน้อยสี่ตัวอักษรให้เป็นแปดตัวอักษร ทำแค่นี้ไม่ยากใช่ปะครับ?”

ขึ้นอยู่กับว่าเค้าถามใคร ถ้าถาม Developer ผู้ใจดีคุณจะได้คำตอบอย่างที่เค้าต้องการว่า “ไม่ยากครับ แค่ Check String Length อย่างเดียว ห้านาทีก็เสร็จ”

The Way It Should Be

ลองมาดูกันว่าแค่เพิ่มความยาวขั้นต่ำของ Password จะง่ายจริงมั้ย?

 1. ถ้า Password ที่พิมพ์มายาวเกินแปดตัวอักษรจะทำยังไง? ล็อค Field ไม่ให้พิมพ์ได้แต่แรก? หรือทำกรอบสีแดงรอบ Field นั้น หรือมี Error Message มาบอกผู้ใช้? แล้ว Error จะบอกว่ายังไง Developer คนนี้คิดได้มั้ย?
 2. แล้วจะวางไว้ตรงไหน เป็น Pop Up หรือ Inline Error แล้ว Developer คนนี้ออกแบบ Flow ตรงนี้ได้มั้ย ถ้าไม่ได้แล้วใครทำ? ออกแบบมาแล้วจะเขียนโค๊ดยังไง ต้องกำหนด Style Sheet ใหม่มั้ย ใครจะทำ?
 3. เรา Check Password Length ที่ไหน? ที่ Client Side หรือที่ Server Side หรือทั้งสองที่ แล้ว Developer คนนี้แก้โค๊ดได้ทั้ง Client/Server เลยมั้ย? ถ้า Check ทั้งสองที่ Error Message จะเหมือนกันมั้ย?
 4. ถ้า Check ที่ Client Side แล้วมันจะ Support ได้ทุก Browser มั้ย? ถ้าผู้ใช้เปิดเวปเราจาก Mobile Device หละ? การแสดงผลจะเป็นยังไง ทั้ง Pop Up หรือ Inline Error
 5. แล้วสำหรับผู้ใช้เก่าหละ Password เค้ายาวสี่ตัวอักษร จะทำยังไงกับเค้า? จะปล่อยไปแบบนั้นหรือจะบังคับให้เปลี่ยน? แล้วจะบังคับยังไง ครั้งหน้าที่เค้าเข้าเวปเราจะมี Pop Up บอกให้เปลี่ยน Password หรอ? Pop Up นี้ใครออกแบบ?
 6. แล้วถ้าเค้าสงสัยว่าเปลี่ยนเพราะอะไรจะอธิบายยังไง? แล้วถ้าผู้ใช้หงุดหงิดติดต่อเข้ามา Help Desk จะรู้มั้ยว่าต้องจัดการยังไง? มีใครไปเทรนเค้าได้บ้าง? หรือเราต้องแก้ไข User Manual ด้วยมั้ย? Developer คนนั้นทำทั้งหมดนี้ได้หรอ?

อ่าว … จากแค่ห้านาทีของ Check String Length ทำไมกลายเป็นแบบนี้แล้วหละ นี่แค่เพิ่มแค่โค๊ดบรรทัดเดียวเองนะ จินตนาการดูว่าถ้าเพิ่มโค๊ดสิบบรรทัดหรือ 100 บรรทัดจะเป็นยังไง

ถ้าคุณต้องการทำงานอย่างมีคุณภาพ … มันไม่มีงานไหนง่ายหรือเล็กนิดเดียวหรอกครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครในทีม จะ Developer, QA, Designer, SA, Project Manager … ถ้าเจอคำถามว่า “แค่นี้เอง มันง่ายนิดเดียวใช่ปะครับ?” กรุณาถามเค้ากลับไปด้วยคำถามข้างบนครับ สนุกดี ฮ่าๆ

  Piyorot

  Written by

  Piyorot

  A member of Mutrack and Inthentic. I lead, learn, and build with vision, love and care.

  The Way It Should Be

  สิ่งที่เป็นอยู่ vs. สิ่งที่ควรจะเป็น

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade