The Аbyss Team
Apr 13, 2018 · 2 min read

The Abyss hiện được Akamai hỗ trợ, nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các dịch vụ Mạng Phân phối Nội dung (CDN) , cung cấp các dịch vụ Internet nhanh, đáng tin cậy và an toàn. Tính đến thời điểm này, Akamai đã triển khai CDN lan tràn khắp nơi, với hơn 240 000 máy chủ ở hơn 130 quốc gia và trong hơn 1 700 mạng trên toàn cầu. 85% người sử dụng Internet trên thế giới nằm trong một “network hop” máy chủ thuộc CDN Akamai.

Steam của Valve sử dụng CDN của Akamai để lưu trữ các ảnh chụp màn hình và biểu tượng tải lên bởi người dùng. Vào tháng 8 năm 2017, Nintendo tung ra game console và ứng dụng di động mới trên toàn thế giới thông qua các giải pháp phân phối truyền thông của công ty. Các khách hàng khác bao gồm Adobe Systems, Airbnb, Hewlett-Packard, IBM, MTV Networks, NASA, Sony PlayStationYahoo!.

Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn Akamai làm nhà cung cấp CDN của chúng tôi. Các công nghệ của Akamai, là sản phẩm tốt nhất thế giới, sẽ được sử dụng cho việc phân phối nội dung số sau khi tung ra nền tảng.

Và ngay bây giờ chúng tôi sử dụng các công nghệ này để cung cấp prototype cho người dùng , cùng với các bản cập nhật của nó. Mọi người, từ mỗi nơi trên hành tinh, có thể tải về prototype The Abyss cho Windows (43 Mb) hoặc sử dụng phiên bản web mới được phát hành của nó và tận hưởng tốc độ được đảm bảo bởi các dịch vụ của Akamai. Những con số dưới đây sẽ cho bạn biết về dịch vụ nhiều hơn.

Kính gửi những lời chúc tốt nhất

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub

The Abyss Platform

One Stop Place for MMO Games

The Аbyss Team

Written by

We're working hard to bring you The Abyss digital distribution platform and enjoying it!

The Abyss Platform

One Stop Place for MMO Games

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade