🇻🇳|The Abyss DAICO Giải thích Hệ thống Bỏ phiếu

Một trong những yếu tố cốt lõi của mô hình thu hút vốn The Abyss (DAICO), để phân biệt nó với nhiều ICO trong ngành, là hệ thống bỏ phiếu, được kiểm soát 100% bởi hợp đồng thông minh của DAICO. Chỉ thông qua hệ thống bỏ phiếu mà đội ngũ có thể tăng ngân sách hàng tháng của mình (tap) cần thiết để hỗ trợ phát triển nền tảng và các mục đích khác của dự án. Tùy thuộc vào quyết định của người bỏ phiếu (chủ token),quyết định tap có tăng hay không. Ngoài ra, hệ thống bỏ phiếu DAICO cho phép người giữ token bắt đầu bỏ phiếu hoàn lại tiền trong trường hợp nhóm phát triển không triển khai dự án. Với bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn từng bước về cách bỏ phiếu để tăng tap và hoàn lại tiền cũng như hiển thị cách tạo bỏ phiếu hoàn tiền bằng EtherscanMyEtherWallet.

Chương 1. Cách bỏ phiếu tăng Tap

Cuộc bỏ phiếu cho tăng tap được tạo ra bởi đội ngũ The Abyss. Chủ sở hữu token chỉ có thể bỏ phiếu thuận hoặc không. Điều đầu tiên bạn phải làm là kiểm tra xem liệu cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu chưa.

1. Mở TheAbyssPollManagedFund hợp đồng tại Etherscan, và tìm dòng “tapPoll” (thường là dòng thứ 38, nhưng không nhất thiết là vậy).

2. Nếu cuộc bỏ phiếu đang hoạt động vào lúc này, liên kết đến địa chỉ của cuộc bỏ phiếu sẽ hiển thị. Nhấn vào nó (nếu cuộc bỏ phiếu đang không hoạt động, địa chỉ sẽ là 0x00…00);

3. Sao chép địa chỉ hợp đồng tapPoll. Sau đấy, mở MyEtherWallet và chọn phần“Send Ether & Tokens”.

4. Nhập thông tin đăng nhập của bạn và mở khóa ví của bạn.

5. Nhập địa chỉ của hợp đồng đã sao chép. Đặt “Gas Limit” thành 200000, “Gas Price” thành 520 Gwei, trong khi để ô “Amount to send” là 0.

6. Điền vào ô “Data”, tùy thuộc vào phiếu bạn định bỏ.

  • “YES” dữ liệu phiếu:
0x4b9f5c980000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
  • “NO” dữ liệu phiếu:
0x4b9f5c980000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Trong trường hợp bạn thay đổi quyết định, bạn có thể thu hồi phiếu bầu của mình. Dữ liệu thu hồi phiếu bầu là:

0x43c14b22

7. Kiểm tra lại các ô đã điền, bấm “Generate transaction” và Gửi.

Bỏ phiếu bẩu tang tap có thể được mở vào mùng 10 hàng tháng , bắt đầu từ mùng 10 tháng 6, 2018. Để ngăn chặn sự lạm dụng hệ thống,%, mà theo đó các tap có thể được tăng lên tại một thời điểm, được giới hạn ở 50% số tiền ban đầu. Cuộc thăm dò kéo dài 3 ngày, và bắt đầu ngay sau khi bắt đầu.

Chương 2. Cách tạo bỏ phiếu hoàn lại tiền

Mỗi chủ sở hữu token có thể bắt đầu cuộc bỏ phiếu hoàn lại tiền. Cơ hội này chỉ có mỗi quý một lần: cụ thể hơn, vào mùng 1 tháng 7, mùng 1 tháng 10, mùng 1 tháng 1, mùng 1 tháng 4 [xem nguồn]. Hoàn tiền có thể trong 2 năm (sau khi kết thúc crowdsale), với cuộc bỏ phiếu hoàn tiền lần cuối bắt đầu từ mùng 1 tháng 4 năm 2020 [xem nguồn].

Dữ liệu bỏ phiếu hoàn tiền

1. Để bắt đầu, hãy mở hợp đồng PollManagedFund trong Etherscan.

2. Sao chép ABI của Hợp đồng như được hiển thị bên dưới.

3. Vào MyEtherWallet và chọn phần“Contracts”.

4. Nhập địa chỉ PollManagedFund ABI hợp đồng trong các ô tương ứng.

5. Bấm nút “Access” và chọn createRefundPoll trong menu bên dưới.

6. Mở ví MyEtherWallet của bạn và bấm nút “Write” để tạo bỏ phiếu.

7. Đặt gas limit thành 5000000, “Gas Price” thành 520 Gwei, để ô “Amount to send” là 0, và generate transaction.

8. Chờ cho đến khi giao dịch được khai thác. Sau đó, cuộc thăm dò hoàn lại tiền sẽ được tạo.

Chương 3. Cách bỏ phiếu hoàn tiền

Như trong trường hợp trước đó (cuộc bỏ phiếu tăng tap), điều đầu tiên bạn nên làm là kiểm tra xem liệu cuộc bỏ phiếu đã bắt đầu chưa.

1. Mở hợp đồng TheAbyssPollManagedFund trong Etherscan, và tìm dòng “refundPoll” (thường là dòng thứ 41, nhưng không nhất thiết là vậy).

2. Nếu cuộc bỏ phiếu đang hoạt động vào lúc này, liên kết đến địa chỉ của cuộc bỏ phiếu sẽ hiển thị. Nhấn vào nó (nếu cuộc bỏ phiếu đang không hoạt động, địa chỉ sẽ là 0x00…00);

3. Sao chép địa chỉ hợp đồng refundPoll . Sau đấy mở MyEtherWallet và chọn phần “Send Ether & Tokens”.

4. Nhập thông tin đăng nhập của bạn và mở khóa ví của bạn.

5. Nhập địa chỉ của hợp đồng đã sao chép. Đặt GAS thành 200000, “Gas Price” thành 520 Gwei, trong khi để ô “Amount to send” là 0.

6. Điền vào ô “Data”:

  • “YES” dữ liệu phiếu:
0x4b9f5c980000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
  • “NO” dữ liệu phiếu:
0x4b9f5c980000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Trong trường hợp bạn thay đổi quyết định, bạn có thể thu hồi phiếu bầu của mình. Dữ liệu thu hồi phiếu bầu là:

0x43c14b22

7. Kiểm tra lại các ô đã điền, bấm “Generate transaction” và Gửi.

Chapter 4. Running the refund poll

Cuộc bỏ phiếu hoàn tiền được coi là thành công nếu có hơn 1/3 token (từ tổng cung token) đã tham gia bỏ phiếu. Nếu vậy, hợp đồng thông minh sẽ chuyển thành holdEndTimewhich kéo dài cho đến ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Trong thời gian này chủ token nên tránh chuyển chúng sang ví ETH khác. Việc chuyển token sẽ dẫn đến giảm số phiếu bầu của chủ token và có thể dẫn đến tổng số phiếu giảm phiếu YES dưới mức cần thiết để được hoàn tiền. Nếu điều này xảy ra, cuộc thăm dò hoàn lại tiền sẽ không thành công.

Ví dụ: nếu một người đã bỏ phiếu với 1000 token và di chuyển 500 trong số đó sang một chiếc ví khác thì trọng số phiếu bầu của anh ấy sẽ giảm xuống còn 500 thay vì 1000.

Nếu token được giữ, rút tap của Đội ngũ sẽ bị chặn (isWithdrawEnabled = false;). Nó có nghĩa là cuộc bỏ phiếu hoàn lại tiền đầu tiên đã thành công. Có thể tìm thấy ngày bỏ phiếu thứ hai trên Etherscan, dòng 35. Người giữ token sẽ có 24 giờ để bắt đầu cuộc bỏ phiếu thứ hai,và sẽ kéo dài 7 ngày, và trong trường hợp thành công của nó, tiền có thể được trả lại.

Tạo bỏ phiếu hoàn toàn
Tổng kết bỏ phiếu hoàn tiền

Sau cuộc bỏ phiếu hoàn lại tiền thứ hai thành công, token được lưu trữ tại companyTokenWallet, reserveTokenWallet, foundationTokenWallet, bountyTokenWallet, referralTokenWallet, advisorTokenWallet sẽ bị đốt [xem nguồn].

Tiêu hủy Token

Các token còn lại được mua với tỷ lệ ngày được tính theo công thức:

ETH được trả lại cho những người đóng góp, trong khi các token sẽ bị đốt [xem nguồn].

Quá trình hoàn tiền

Chương 5. Cách nhận tiền được hoàn lại

1. Kiểm tra rằng TheAbyssPollManagedFund đã chuyển sang chế độ hoàn tiền. Tìm dòng 36 (thường là dòng thứ 41, nhưng không nhất thiết là vậy) trong Etherscan và chắc chắn rằng hoàn tiền đang hoạt động (state = 3).

2. Đọc lại Chương 4 một lần nữa. Nếu tất cả các điều kiện được đáp ứng, hãy sao chép địa chỉ của hợp đồng và ABI vào MyEtherWallet của bạn và bấm nút “Access”. Sau đó chọn refundTokenHolder, như được chỉ bên dưới.

3. Trong cửa sổ bật lên mới, đặt GAS limit là 200000, “Gas Price” thành 520 Gwei, để ô “Amount to send” là 0, và generate transaction.

4. Sau đó, hợp đồng thông minh sẽ hủy tất cả các token trên số dư của bạn và sẽ trả lại phần tiền đóng góp còn lại của bạn.

Chương 6. Giám sát bình chọn

Cả hai loại bỏ phiếu đều có thể được giám sát hiệu quả thông qua MyEtherWallet.

1. Mở MyEtherWallet. Chọn phần “Contracts”, và tùy thuộc vào loại bỏ phiếu, chọn tapPoll (dòng 38 trong Etherscan) hoặc refundPoll (dòng 41) địa chỉ hợp đồng và ABI (link cho tapPoll, link cho refundPoll).

2. Bấm nút “Access”.

3. Chọn tham số bạn quan tâm và triệu tập hàm tương ứng để kiểm tra (f.e. “endTime”, “yesCounter”, “totalVoted”, etc.).

Kết luận

The Abyss DAICO hệ thống bỏ phiếu không cung cấp đặc quyền cho ví của đội ngũ và các nhà phát triển không thể ảnh hưởng đến quá trình bỏ phiếu. Nó được thiết kế để đảm bảo mô hình gây quỹ minh bạch và an toàn hơn, tuân thủ và thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ trong ngành crypto.

Tất cả các hợp đồng thông minh của chúng tôi đều có trên Github và Etherscan: TheAbyssDAICO, PollManagedFund, ABYSS, ReservationFund.

Ngoài ra còn có một hướng dẫn đầy đủ cho hợp đồng thông minh DAICO, nơi bạn có thể nhận được tất cả thông tin về cách thức hoạt động của nó.

Kính gửi những lời chúc tốt nhất,

Đội ngũ The Abyss


Telegram (VN)DiscordFacebookTwitterLinkedInBitcoinTalkRedditVimeoGitHub