Aervio, Joyners i Reloadly entren al programa de Growth Acceleration de TheVentureCity

The Venture City
Aug 5 · 3 min read
L’equip de Reloadly.

TheVentureCity aposta per les startups catalanes incorporant al seu programa de Growth Acceleration a tres empreses de Barcelona: Aervio, Joyners i Reloadly. Les tres empreses ja formen part de l’intens programa de creixement, dissenyat a mida, durant sis mesos i a més reben una inversió de 100.000 dòlars.

Barcelona és un nucli desenvolupat d’innovació, un lloc on ja han aparegut grans empreses basades en la tecnologia des de les seves etapes inicials. La ciutat és un viu exemple de la possibilitat de generar un ecosistema que serveixi com a emplaçament per al creixement i és una connexió clau per les operacions de TheVentureCity a Europa, Amèrica i Àfrica.

“Com a part de la nostra estratègia de creixement a Europa, Barcelona és un hub clau, ja que reuneix totes les condicions per escalar les grans empreses del futur. Té talent, inversió i experiència” afirma Andrés Dancausa, director del programa d’acceleració a TheVentureCity.

Les empreses

Aquest pas endavant cap a Catalunya de TheVentureCity amb la suma d’aquestes tres empreses destaca pel seu gran nivell d’escalabilitat, potencial de creixement i la seva estratègia d’expansió internacional. Aquest és el cas d’Oriol de Pablo (CEO), Xavi Esteve (CTO) i Mireia Llort (COO), tres barcelonins que encapçalen Joyners, una plataforma que reuneix a professionals sociosanitaris i permet als usuaris reservar serveis de atenció a la gent gran o persones dependents.

El seu sistema basat en dades, amb uns processos de validació molt rigorosos i les facilitats de gestió de serveis que ofereixen, fan que aquesta empresa es comprometi a fer que el món sigui més accessible i que l’atenció a la gent gran sigui més de confiança.

Per a Oriol de Pablo, CEO de Joyners, l’entrada al programa de TheVentureCity ajudarà a “concentrar-nos en el que realment és important per a l’empresa, que és el creixement. El seu enfocament en el disseny de producte i l’anàlisi de dades a càrrec dels millors professionals faran que la nostra empresa faci un pas endavant”.

També s’uneix Aervio, una plataforma que utilitza la intel•ligència artificial per fer que la gestió dels vols corporatius sigui més eficient i manejable. Amb tan sols un correu electrònic, l’eina generada per Santiago Montero i Iván Sempere, personalitza els resultats de rutes, trajectes i peticions per a les empreses.

En paraules de Santiago Montero, l’entrada al programa d’acceleració és una oportunitat que “estàvem buscant, per què reconeixem el talent i l’esforç que aporta aquest programa, amb el que de ben segur avançarem ràpidament”.

La visió de Reloadly gira en torn la creació d’una plataforma Cloud API que permet fer un pas més en el sector de transaccions i pagaments, eliminant fronteres i duent a terme la possibilitat de realitzar aquests processos des de la seva interfície de programació, i així, pot ser incrustada a qualsevol lloc web o mòbil.

“El que veiem a TheVentureCity és clau, ja que entenen la nostra visió i l’equip de treball ens ha demostrat que volen i poden estar al nostre costat per escalar l’empresa rápidament”, destaca Michael Francis, CEO de l’empresa, que juntament amb Emmanual Piard desenvolupen la plataforma.

El programa

L’estratègia de TheVentureCity busca una escalabilitat que tingui sentit. Entén el creixement basant-se en les dades i en l’èxit del producte, on la enginyeria, operacions, cultura i finançament estan estretament lligats.

El programa d’acceleració i creixement se centra en les etapes crucials de les empreses, potenciant la seva organització i oferint, durant sis mesos, l’assessorament personalitzat en cada aspecte rellevant del negoci.

Amb una entrada de 100.000 dòlars, més sis mesos treballant en el nostre growth program, a canvi del 6% de l’empresa, els acompanyem en el procés pel qual ja han passat més de 30 empreses a Amèrica, Europa i Àfrica.

TheVentureCity

We are a new venture and growth acceleration model that helps diverse founders achieve global impact. We are on a mission to bring equal opportunities to entrepreneurs around the world.

The Venture City

Written by

We are a new venture and growth acceleration model that helps diverse founders achieve global impact.

TheVentureCity

We are a new venture and growth acceleration model that helps diverse founders achieve global impact. We are on a mission to bring equal opportunities to entrepreneurs around the world.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade