TRANG ĐĂNG NHẬP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ ADSUN

Sau khi lắp đặt thiết bị định vị adsun của công ty Ánh Dương quý khách sẽ được cung cấp một tài khoản gồm username, password để đăng nhập vào trang web để quản lý, giám sát hành trình xe trực tuyến. Địa chỉ của trang đăng nhập được ghi rõ trong hợp đồng cung cấp thiết bị

Đăng nhập đối với thiết bị thiết bị định vị TMS T89: car.adsun.vn; car2.adsun.vn; car3.adsun.vn (dinhvi3.adsun.vn)

Đăng nhập đối với thiết bị định vị TMS T90: dinhvi.adsun.vn

TMS T89 — Giao diện trang đăng nhập car.adsun.vn

car adsun vn

TMS T89 — Giao diện trang đăng nhập car2.adsun.vn

car2 adsun vn

TMS T89 — Giao diện trang đăng nhập car3.adsun.vn (dinhvi3.adsun.vn)

car3 adsun vn

TMS T90 — Giao diện trang đăng nhập dinhvi.adsun.vn

dinhvi adsun vn

Bạn có thể tìm kiếm thông tin trên google: adsun.vn, adsun, dinh vi adsun, dinhvi.adsun; car adsun vn; car2 adun vn, car3 adun vn, dinhvi3 adun vn, dinh vi adun vn

Tham khảo bài gốc ở :
Trang đăng nhập thiết bị định vị adsun

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.