Bäst före-datum på dagens utbildningar

Vi utbildar oss mer. Samtidigt läser jag att framtidsforskare påstår att fler än hälften av de barn som idag börjar skolan kommer att arbeta i yrken som inte existerar idag. Spännande — och kanske skrämmande — för en del.

På 80-talet räckte det med en gymnasieingenjörsutbildning för att få jobb på Ericsson. Utbildningen var visserligen fyraårig, men absolut tillräckligt för att få kalla sig ingenjör. Idag krävs minst en masterutbildning på ytterligare fem år. Samt gärna en doktorsexamen på fem till. Till vilken nytta frågar jag?

Jag har själv gjort en liknande resa. Tekniskt gymnasium, master i kemi och biologi samt en filosofiedoktor i kemi. Examinerade 2008 och idag 2016 jobbar jag med kommunikation och opinionsbildning. Ganska långt från kemilaboratorierna.

Den viktigaste frågan är nog om mina tio år på universitetet är bortkastade? Hade jag under denna period kunnat arbeta istället?

Nej och ja.

Nej — för att jag lärde mig otroligt mycket under min tid på universitetet. Dessutom, så som Sverige ser ut idag, så ledde just denna utbildning till jobb som jag aldrig hade fått annars. Därför bör de inte klassas som bortkastade.

Däremot, ja — för att jag för varje steg i mitt liv förstått att jag lärde mig mer än jag lärt mig fram tills dess. När jag började gymnasiet insåg jag att jag lärde mig snabbare och mer än jag gjorde under hela grundskolan. Kort tid in i universitetssstudierna erfarde jag detsamma. Doktorsstuidierna likaså. Och sedan jag börjat jobba inser jag för varje år att jag hela tiden utmanar mig mer och lär mig enligt samma mönster.

Således drar jag två slutsatser.

1) Utmaningarna utvecklar oss. 2) Vi behöver inte tio år på universitetet för att förbereda oss för yrkeslivet. Vi kanske inte ens behöver fem. Vi kanske behöver fler traineeprogram där vi idag kräver höga utbildningar.

Därför är det min starka åsikt att vi betydligt tidigare kan ta oss an större uppgifter. Men också har jag förstått från mina egna studier att även om sanningarna och teorierna förädlats, och tiden kanske gjort dem värdelösa, så har mina färdigheter utvecklats.

Om nu vi står inför en helt annorlunda värld där de flesta av oss kommer att arbeta med helt nya yrken, så är det just färdigheterna som vi behöver utveckla. Och möjligheterna att lära oss nya färdigheter. Kreativitet, kritiskt tänkande, snabbinlärning, språk och social kompetens kommer vara avgörande. Hur utbildar dessa?

Tveka inte att fortsätta diskutera med min Chatbot >>

För fler artikar och insikter följ mig på Facebook och/eller Linkedin

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.