Många går till jobbet för att inte göra fel

På en direkt fråga skulle nog de flesta säga att de vill göra skillnad. Alla har vi värderingar, passion och drömmar. Egenskaper vi inte tror har en plats i vårt professionella liv. Därför går många till jobbet och gör bara vad som förväntas.

Medarbetarundersökningar visar enligt Gallup att enbart en av sex svenskar är engagerade på jobbet. Och så har det varit en lång tid. Vilket är ett slöseri för alla inblandade.

Om vi inte får ut hela värdet av våra anställda eller medarbetare misslyckas vi. Samtidigt är det få som skulle påstå att deras arbetsgivare får ut eller anstränger sig för att erhålla mer än hälften av vad vi som individer kan bidra med. Och från ett annat perspektiv försöker vi sällan att använda mer av vår kompetens på jobbet än absolut nödvändigt. Av olika skäl.

Organisationer hanteras ofta som om vi barnvaktar dem. Vi riskminimerar, gör vad som förväntas och eftersträvar att få ut så mycket som möjligt för oss själva.

Vi borde istället hantera våra organisationer, ansvar och roller som en förälder skulle göra. Värna och kämpa för dess utveckling, status och möjligheter. Även separerade föräldrar hittar vägar för att göra det bästa för sina barn.

Alla organisationer — och alla anställda — borde se värdet av den symbios där båda parter får mesta möjliga utfall. Win win.

Tveka inte att fortsätta diskutera med min Chatbot >>

För fler artikar och insikter följ mig på Facebook och/eller Linkedin

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.