Hvordan lykkes med sykefraværet som leder

Audun Grytdal
Tidsbanken
Published in
4 min readJun 16, 2019

--

Sykefravær påvirkes av flere faktorer, og det kan til tider virke som en svært vanskelig oppgave å håndtere. For at både arbeidstakere, men og arbeidsgivere skal komme best mulig ut er det viktig at man har den rette kunnskapen om hvilke rettigheter og plikter man har. Edle Ørvik jobber i DNA kompetanse og har flere råd og tips for å lykkes på en slik utfordrende arena.

Edle Ørvik fra DNA Kompetanse

7. juni kunne hele Tidsbanken sitte seg godt til rette og få en skikkelig innføring i sykefravær og medvirkningsplikten når Tidsbanken arrangerte sin nyeste utgave av TidPrat.
Denne gangen hadde de besøk av Edle Ørvik fra DNA Kompetanse. DNA Kompetanse beskriver seg selv som en gruppe spesialister og idealister som har stor kompetanse rundt blant annet sykefravær, med lang fartstid fra arbeid med sykefraværsproblematikk for ledere og arbeidstakere. For Edle er dette et tema som står henne nært, og det er kunnskap hun ønsker å dele med flest mulig. Det sier seg litt selv at temaet sykefravær er viktig, og om man kun ser objektivt på det så taler tallene for seg selv. Tall fra NAV forteller at de utbetaler 56 milliarder norske kroner for sykemeldinger hvert år, der arbeidsgivere betaler 17 milliarder av dette, noe som gjør at det økonomiske aspektet i seg selv kunne begrunnet viktigheten av å ha kontroll på sykefraværet i bedriften sin.
I gjennomsnitt koster en uke med sykefravær en bedrift 14900,-. Da har man ikke tatt med i beregningen eventuelle tapte salgstall, økt arbeidspress på andre kollegaer m.m. Slik at dette tallet nok i realiteten er mye høyere.

Det psykososiale miljøet og medvirkningsplikten

Hvordan skal man da som leder forholde seg til dette, i henhold til forebygging og tilrettelegging?
Noe av det Edle trakk frem var det psykososiale miljøet, og viktigheten av dette. Når det er snakk om sykefravær, HMS eller lignende tematikk er det ofte i fokus sikkerhet på jobb i bransjer hvor de ansatte er utsatt for skader. Men når det kommer til sykefravær og HMS så er gjengangeren at det psykososiale miljøet er det som er viktig å fokusere på, og jobbe med å forbedre. Om noen skader seg på grunn av manglende verneutstyr er det enkelt å iverksette tiltak og rette skyld. Det høres kanskje banalt ut, men når man har konkrete problemer er disse enklere å løse. I forhold til problemer rundt det psykososiale miljøet er disse problemene ofte mer abstrakte, og det å iverksette tiltak kan være krevende og utfordrende. I henhold til sykefravær og trivsel på jobb henger dette tett sammen. Det er viktig å huske på at vi alle er 24 timers mennesker, og vi tar med oss problemene og utfordringene vi har på hjemmebane, med oss på jobb. Det er derfor viktig at man har ledere som skjønner dette, og kan håndtere og forebygge menneskene på arbeidsplassen. Man må som leder skape en kultur hvor man kan være åpen om denne typen ting. Skaper man en kultur hvor man kan ha en åpen dialog med nærmeste leder angående problemer man har enten på jobb eller hjemmebane er det mye enklere å sette i gang tiltak rettet mot dette, lenge før eventuelle problemer oppstår. Det man skal unngå er kulturen som finnes i motsatt ende, der man har ansatte som lurer på om det er på tide å ta seg en «3 dagers» med egenmelding for å få seg litt fri.

Skaper man den riktige kulturen kan man som leder enkelt opprettholde tilretteleggingsplikten ovenfor sine ansatte. Med å ha åpen kommunikasjon på tidlige stadier kan man snakke om problemet, finne løsninger, og eventuelt lage en funksjonsplan som tilrettelegger for at den ansatte eventuelt kan komme delvis på jobb og fortsatt være en ressurs. Noe som ganger begge parter mye mer enn om den ansatte bare sykemelder seg 100%. Som Edle selv sier «ingen har blitt friskere av å bare sitte hjemme og tenke».
Det er også viktig å huske på at arbeidstakere har medvirkningsplikt. Det vil si at det er også arbeidstaker sitt ansvar å skape denne kulturen og dialogen. Det viktigste er å gi arbeidstaker informasjonen at de bør, og kan snakke med lederen sin om det. På denne måten kan de selv kontrollere sin egen hverdag, komme med innspill og skaffe grunnlaget som gir minst mulig fravær fra jobben.

Tidsbankens rolle

For Tidsbanken sin del er ofte fokuset formidlet til kundene hvordan man enkelt ved bruk av våre tjenester kan gi ledere full oversikt over fraværet i bedriften. Noe som gir konkrete data for å starte forebyggingsarbeid. Men når det kommer til sykefravær er Tidsbanken også et hjelpemiddel for å kunne forebygge sykefravær med dens fleksibilitet. Ved Tidsbanken kan man for eksempel enkelt føre tid fra hvor som helst, noe som gjør det enkelt å ha hjemmekontor.

For å lykkes med sykefravær i bedriften må man lage grunnlaget for skape en åpen kultur i bedriften, samt sørge for at arbeidstakerne til enhver tid har tilstrekkelig med informasjon om deres rettigheter og plikter. På denne måten kan man skape en åpen dialog mellom ansatte og ledere for sammen å løse problematikken rundt sykefravær.

--

--