TidPrat — Tillit som fortjent

Audun Grytdal
Tidsbanken
Published in
5 min readNov 7, 2019

Som bærebjelke og grunnmur i enhver relasjon er tillit noe som ikke skal undervurderes. Tillit i organisasjoner og til og med nasjoner, skiller taperne fra vinnerne. For i en verden som stadig er i endring er tillit viktigere enn noen gang.

Siste forberedelser før foredragsholderne skal på scenen. Foto, Alexander Øvrebø

Fredag 01. november var ventetiden endelig over, og Tidsbanken kunne igjen invitere til en storslått åpen TidPrat med tre flotte foredragsholdere.

Jøri Gytre Horverak er organisasjonspsykolog, og har mye erfaring med tillit i organisasjoner, og hva manglende tillit kan medføre.

Kari Steeen Johnsen er sosiolog, og jobber som forskningsleder ved institutt for samfunnsforskning. Hun har forsket på tillit i samfunnet.

Davy Wathne er en av Norges mest etablerte sportsjournalister, og har mange tanker rundt tilliten mediene har. Hvordan var det før, og hva er status nå?

Nye bekjentskap, og god stemning før foredragene. Foto, Alexander Øvrebø

Konsept — TidPrat

Siden januar 2019 har Tidsbanken drevet med et nytt konsept kalt for TidPrat. For ansatte i Tidsbanken holdes TidPrat hver eneste fredag, og skal være en uformell arena for spennende temaer som presenteres av kunder, partnere, nettverk eller de ansatte selv. Her forteller gjesten sin historie, på sin måte. Dette gir alle i selskapet et kompetanseløft innenfor mange forskjellige områder.
For hvordan skaper man verdi i sin bransje, og hva inspirerer menneskene til å skape denne verdien?

-Vi får kompetanse rundt mennesker og de kulturene de arbeider i. Dette mener vi gir oss store konkurransefortrinn i de markedene vi operer i, forteller markedssjef i Tidsbanken Jørgen Nordahl.

Jørgen Nordahl, salgs og markedsjef i Tidsbanken. Foto, Alexander Øvrebø

Denne fredagen åpnet Tidsbanken dørene for en åpen TidPrat for andre gang, med tillit på agendaen. Tilsammen møtte nærmere 140 gjester opp, og lokalene til Tidsbanken var godt fylt opp av mennesker fra mange forskjellige bransjer og miljøer. Dette skapte rom for nye bekjentskap, og kompetansedelinger i lokalene på Minde.

Første utgave av TidPrat magasinet

Nytt for anledningen var tilleggskonseptet “TidPrat-Magasinet” som ble utgitt i forbindelse med fredagens samling. Magasinet inneholder historier fra hvordan kunder skaper verdi i samarbeid med Tidsbanken, og er den første utgaven av flere i tiden som kommer.

Diskusjoner og prat før foredragene. Foto, Alexander Øvrebø

De første gjestene ankom Conrad Mohrs veg i 13-tiden og ble mottatt av ansatte i Tidsbanken som kunne by på forfriskninger, omvisning av lokalet, og hyggelig prat. Etterhvert som flere ankom stod ikke praten stille. Gode diskusjoner rundt viktige temaer ble diskutert, blant annet rundt temaet tillit. Ikke så overraskende ettersom fredagens hovedtema nettopp var tillit.

Tema — Tillit

Tillit er et vagt og subjektivt begrep, dette gjør det også til et vanskelig begrep å definere. Per Fugelli definerte tillit som: Menneskers følelse av at man kan stole på andres ærlighet og godhet, samt gi fra seg makt og kontroll til andre personer eller systemer.
Denne definisjonen innebærer at tillit først blir relevant når man gir fra seg noe som er viktig eller verdifullt til en annen part.
Tillit er grunnmur og bærebjelke i alle relasjoner og forskning viser til at tillit er like viktig på individnivå, som samfunnsnivå. Nasjoner som opplever stor tillit mellom befolkningen har høyere effektivitet, bedre økonomi, og er lykkeligere enn andre nasjoner. Tillit kan sees på som bensin for gode prestasjoner, og henger sammen med opplevelsen av lojalitet, respekt og trygghet, altså positive følelser.

Forfriskninger til TidPrat. Foto, Alexander Øvrebø
Jøri Gytre Horverak under sin presentasjon. Foto, Alexander Øvrebø

Ingen suksess uten tillit

Første foredragsholder ut var Jøri Gytre Horverak som ønsket å plassere tillit i den mellommenneskelige relasjonen i organisasjoner. Viktigheten av tillit i en organisasjon og bedrift skal ikke skimtes. Uten tillit vil ledere ha vanskeligheter med å komme i posisjon til å kunne påvirke sine medarbeidere. Manglende tillit til ledere i en organisasjon vil gi en rekke uheldige synergier som har en direkte innvirkning på bedriftens evne til å overleve.
Både medarbeidere og ledere må tilrettelegge for åpen og tydelig kommunikasjon, slik at grunnmuren som heter tillit kan gis næring til, og vokse.

«Det ligger et stort ubrukt potensial i enhver organisasjon som vil komme til syne om man legger til rette for, og synliggjør tillit»

Kari Steen Johnsen under sitt foredrag. Foto, Alexander Øvrebø

Et land full av tillit

Andre foredragsholder ut var Kari Steen Johnsen som ønsket å plassere tillit på et samfunnsnivå.
Tillit er vanskelig å skape, og det er vanskelig å skape strukturer som fremmer det. Men tillit er også veldig robust, når den først finnes skal det mye til for å rokke med den, spesielt når strukturene rundt dem er gode.
Nye funn viser til at selv om vi i Norge er blitt et mer flerkulturelt samfunn har ikke den generelle tilliten til folk flest sunket. Det man ser er at tillit i lokalsamfunn har blitt svekket, for eksempel tilliten du har til naboen din.
Dette kan over tid føre til en endring i tilliten i lokalsamfunn i Norge, men i det store og hele er tilliten i Norge høy, og har til tider hatt en voksende trend.

«Det er ingen grunn til å rope varsko om en tillitskrise i Norge»

Davy Wathne deler sine tanker rundt medienes tillit. Foto, Alexander Øvrebø

Medienes avmakt

Hanen i flokken, og siste foredragsholder ut var Davy Wathne som ønsket å diskutere tilliten til mediene, og hvordan den har endret seg over tid.
For 45 år siden måtte president Nixon gå av grunnet avsløringer som pressen kom med. I dag gjør sittende president Trump like grove handlinger som Nixon hver eneste dag, men blir sittende og feier det under teppet som «Fake News». Samtidig ruller Nav-skandalen over landet vårt, og man spør seg, hvor var pressen?
Pressens finansieringsmodell har endret seg, og en sak er ikke solgt før noen har «klikket» på den. Dette gir grunnlaget for den avsporingen mediene har tatt, og det er nettopp derfor ressursene brukes på å skape saker som genererer klikk og penger, kontra saker som har større samfunnsmessig betydning.

«Vi får den regjeringen som vi fortjener når vi stemmer som vi gjør, og vi får den pressen vi fortjener når vi klikker som vi gjør»

Selv om tillit er et nokså vagt begrep som er vanskelig å plassere og måle, bør man som medarbeider, leder eller individ strebe etter økt tillit. Om man som menneske er ærlig og forutsigbar vil man øke sjansen for å skape tillit i omverden rundt seg.

For tilliten man får, er den tilliten man fortjener.

--

--