Foto: NBBJ — Den “Skyggeløse” bygning fra gadeplan

Slut Med Skygger Fra Skyskraber

Storbyer kan kun vokse en vej, og det er op af

Det er det internationale arkitekt firma NBBJ som bl.a. har kontor i Beijing, Boston, Los Angeles, London og mange andre storbyer. De høje og mastodont skyskraber er den bedste og mest effektive måde at bygge på som bl.a. kontor og beboelse, men de kaster også en lang skygge også for det dem som opholder sig i skyggen af skyskraberne. NBBJ’ løsning er at bygge to skyskraber med glas som arbejder sammen om at minimere solens stråler.

Foto: NBBJ — Animation af NBBJ’ løsning

“Forholdet mellem solen og skyggen er ligsom forholdet mellem de to bygninger” siger Christian Coop, som er design direktør hos NBBJ. De siger at programmet kan genere bygninger som kan maksimere lysets refleksion og ned til jorden, og med små rettelser og testkørsler kan programmet komme med et resultat arkitekterne er tilfredse med, Christian Coop siger at resultaterne kan reducere skygger med op til 60%.

Ideen om at reflektere solens stråler er ikke helt ny, der er stadig brug for flere af disse bygninger. Sydneys One Central Park har bevægelige spejler som reflektere solen på skyggerne eller blokere solen ude gennem hede sommre. The Council on Tall Buildings and Urban Habitat (rådet for høje bygninger og levesteder) har navngivet konstruktionen for den bedste højeste bygning i verden. “det er på højtid at disse bygninger dukker op rundt omkring i verden”. Man ser det mest at de vil dukke op i New York City men også i Kina og Indien hvor skyskraber skyder hurtigt i vejrs.

— —English — —

The End Of Shadows From Skyscrapers

Big cites can only grow one way, and that is up

The internationale architect firm NBBJ, which has offices in Beijing, Boston, Los Angeles, London and other places. The high and mastodon skyscrapers is the best and most effective way for building homes and offices, but they unfortunately also cast a long shadow. NBBJ’s solution is to build two buildings with glass which can minimize the sun rays.

“The relationship between the sun and the shadow is like the relationship between the two buildings” says Christian Coop, Design Director at NBBJ. They say that a program can generate buidlings which can provide sun maximize the suns reflections and down to the ground, with few adjustments and testdrives can the program come up with a result the architect also are satisfied with, Christian Coop says it can reduce shadows with up to 60%.

The idea about a shadowless building isn’t new, there is still a need for these type of buidlings. Sydneys One Central Park have moveable parts with mirrors which can direct the sun rays on to the shadows or block the sun out during hot summers. The Council on Tall Buildings and Habitats have named the construction, the best and tallest building in the world “it is about time these building is showing up around the globe. You will see these will come first in New York, but also in China and India where they skyscrapers is popping up rapidly.

Written and translated by The Tin Can Man/Blik Dåsen

Source: http://www.wired.com/2015/03/plan-build-skyscraper-doesnt-cast-shadow/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.