NGD tổ chức hội thảo trực tuyến trên web (Webinar) phối hợp với Đại học St. Petersberg — ngày 4 tháng 10

TINTUCNEO
TINTUCNEO
Oct 3, 2019 · 2 min read

Vào thứ Sáu, ngày 4 tháng 10, NEO Global Development (NGD) sẽ tổ chức một buổi webinar, sẽ bắt đầu lúc 7:00 tối (UTC +3) tại St. Petersburg / nửa đêm (UTC +8) tại Thượng Hải. Phiên tối thứ Sáu sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh bởi Steven Liu, một kỹ sư blockchain NEO tại NGD Thượng Hải, nhưng được dịch sang tiếng Nga bởi giám đốc phát triển hệ sinh thái NGD, Denis Suslov.

Webinar sẽ cung cấp tổng quan giới thiệu về các thông số kỹ thuật của NEO, chẳng hạn như hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, neo-gui và neo-cli, cùng với tài liệu có sẵn. Sau đó, Liu sẽ mô tả các tài nguyên có sẵn trong cổng thông tin của nhà phát triển NEO.

Trong một cuộc trò chuyện với NEO News Today, Suslov lưu ý rằng NGD đã tổ chức hội thảo trực tuyến trong mối quan hệ đối tác chiến lược với Đại học St. PetersburgSt. Petersburg BlockChain.

Nhóm NGD EcoGrowth hiện đang thảo luận về một khóa học blockchain tiềm năng dựa trên NEO cho sinh viên ngành khoa học máy tính tại Đại học St. Petersburg trong các quý tới. Ngoài ra, NEO đang đồng tổ chức hội thảo trực tuyến với St. Petersburg BlockChain để tương tác với các thành viên không phải là sinh viên của cộng đồng blockchain địa phương. St. Petersburg BlockChain là nhóm blockchain lớn nhất thành phố, với hơn 1.200 cá nhân, tìm cách xây dựng một cộng đồng cốt lõi gồm các thành viên trong ngành công nghiệp blockchain.

Để tham gia vào sự kiện, người dùng sẽ cần tải xuống và cài đặt Zoom. Link Zoom của nhóm là:

http://zoom.us/j/543646263

Buổi Webinar là hoàn toàn miễn phí

Chi tiết sự kiện: https://twitter.com/NEO_Blockchain/status/1178942817395265537?s=20

Xem thêm về NEO
Discord
Facebook
Github
Medium
Reddit
Twitter
Website

TINTUCNEO — Tham gia các cộng đồng Tin tức NEO tại:

Website tin tức
Medium tin tức
Telegram tin tức
Telegram Thảo luận
Kênh Youtube

TINTUCNEO

TINTUCNEO — TIN TỨC NEO — Kênh truyền thông tin tức và cộng…

TINTUCNEO

Written by

TINTUCNEO

TINTUCNEO — Tin Tức NEO — Kênh truyền thông tin tức và cộng đồng ủng hộ blockchain NEO tại Việt Nam

TINTUCNEO

TINTUCNEO

TINTUCNEO — TIN TỨC NEO — Kênh truyền thông tin tức và cộng đồng ủng hộ blockchain NEO tại Việt Nam

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Apr 5 · 6 min read

12.1K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade