TTT, katılımcılarını arıyor!

Türkçe tipografi disiplinine nitelikli katkı sunmak amacıyla yola çıkan topluluğumuz, gönüllü katılımcı olarak desteğinizi bekliyor.


Türkçe Tipografi Topluluğu olarak 2010 yılında, ülkemizdeki tipografi ve yazı kültürünün geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla yola çıktık. Bu süreçte özgün veya çeviri makaleleri, söyleşileri okurlarımıza sunduk. 2011 yılından itibaren Türkçe tipografi disiplininin ve terminolojisinin gelişmesi ile ilgili sözlük çalışmasına başladık. Hâlen devam etmekte olan sözlük çalışmamızın sonuçlarından bir tanesi ise ortak terminoloji sorununa yönelik Tipografik Anatomi başlıklı, tipografik terimlere Türkçe karşılıklar önerdiğimiz çalışma oldu. Önce 2016–2017 yıllarında, ardından da 2019 yılının başından itibaren dünyadan ve ülkemizden tipografi ile dikkate değer haberlerin yer aldığı aylık haber bültenlerini yayımlamaya başladık. Bunu, üniversitelerin daveti üzerine gerçekleştirdiğimiz sunum ve çalıştaylar takip etti. Yazı tasarımı kültürünün ülkemizde daha da gelişmesi için üretmeye devam etmekteyiz.

Bütün bu çalışmaları, herhangi bir kazanç elde etmeden, özel ve iş hayatlarımızdan zaman ayırarak gönüllülük esaslı bir inançla yürütüyoruz. Türkçe tipografi disiplinine nitelikli yayınlar ile daha fazla katkı sunmak ve çalışmalarımızı genişletmek amacıyla sizleri, Türkçe Tipografi Topluluğu’nda gönüllü katılımcı olarak ortak bir üretim sürecine dahil olmaya davet ediyoruz. Bu katkı; özgün makale, tercüme, söyleşi, haber gibi TTT’nin temel başlıklarında işbirliği şeklinde olabilir veya sizlerden gelecek önerilere göre şekillenebilir.

Gönüllü katılımcı olarak TTT çatısı altında birlikte üretmeye devam edebiliriz.

TTT’ye nasıl destek olabilirsiniz?

Gönderilen tüm içeriklerde özgünlük ve Türkçe tipografi disiplinine katkı gibi bazı niteliklere dikkat edilecek ve kabul edildiği takdirde, içerikler editörlük sürecinden geçecektir. İçerik üretimi süreci iş birliği içerisinde yürütülecek olup, içerik tamamlandığında ise paylaşım programına alınarak sosyal mecrada ve Medium sayfamızda yayımlanacaktır.

Katılımcı olarak belirli zaman aralıklarıyla sürekliliği olan özgün yazılar yazabilir veya içerik ürettiğiniz sürece TTT’de yayımlanması için başvurabilirsiniz. Gönderdiğiniz içerikler daha önce başka bir yerde yayımlandıysa veya tez, kitap ve benzeri gibi bir çalışmanın parçasıysa bizi bilgilendiriniz.

Tercüme yapacak düzeyde yabancı diliniz varsa, tercüme ettiğiniz veya edilmesinin yararlı olacağını düşündüğünüz tipografi ile ilgili içerikleri bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer hâlihazırda bir öneriniz yoksa, Türkçeye tercüme edilmesi gerektiğini düşündüğümüz makaleleri sizlerle paylaşabiliriz.

İçeriğe katkınız özgün yazı, haber veya tercüme ile sınırlı değil elbette! Video, podcast veya sizin önereceğiniz bir biçimde, TTT çatısı altında birlikte üretmeye devam edebiliriz.

Desteğinizi bekliyoruz.

Türkçe Tipografi Topluluğu

Yazı tasarımı kültürü için üretiyoruz.

Türkçe Tipografi Topluluğu

Written by

Türkçe Tipografi Topluluğu | Turkish Typography Society

Türkçe Tipografi Topluluğu

Yazı tasarımı kültürü için üretiyoruz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade