Ha Hoang
Ha Hoang
Aug 9 · 4 min read

Trong bài viết này, chúng ta sẽ được làm quen với các tiêu chuẩn Token hiện hành trên nền tảng TomoChain. Trong mỗi hệ sinh thái Blockchain, Token đóng vai trò giống như là yếu tố nòng cốt của một nền kinh tế. Một bộ tiêu chuẩn Token bao gồm các quy tắc quy định về cách thức phát hành và sử dụng loại token đó.

Các bạn có thể đã quán quen với thuật ngữ ERC (Ethereum Request for Comments)– bộ tiêu chuẩn về kĩ thuật được sử dụng cho hợp đồng thông minh (Smart contracts) trên nền tảng Ethereum. Chính thuật ngữ này là nguồn gốc của TRC token được phát hành trên nền tảng TomoChain.

Fungible và Non-fungible token

Hiện nay đang có ba bộ tiêu chuẩn token trên TomoChain– TRC 20, TRC 21 và TRC 721 — mỗi bộ đều có chức năng riêng biệt. Những bộ này có thể chia ra làm 2 nhóm chính: Fungible và Non-fungible tokens. Những fungible tokens có tính chất ngang hàng giống nhau và có thể phân chia thành các đơn vị nhỏ hơn, còn những non-fungible tokens (NFTs) là riêng biệt và không thể phân chia được.

Non-fungible tokens với bộ tiêu chuẩn TRC721 đại điện cho các loại tài sản cá biệt, ví dụ như một loại chứng chỉ hay vật phẩm thu thập được trong game. Fungible tokens thì có thể hoán đổi và bị chia nhỏ thành các đơn vị token bé hơn được như đồng TOMO. Những bộ tiêu chuẩn Fungible token bao gồm TRC20 và TRC21, chúng đóng vai trò như là những tài sản điện tử dùng để tiếp cận tới các sản phẩm, dịch vụ đang có trên nền tảng. Bảng dưới đây sẽ giúp các bạn so sánh được những điểm khác nhau giữa 3 bộ tiêu chuẩn token trên TomoChain:

TRC20- Bộ tiêu chuẩn token đầu tiên trên TomoChain.

Bộ tiêu chuẩn TRC20 là loại phổ biến nhất trên nền tảng TomoChain. Bộ TRC20 liệt kê các chức năng cơ bản và sự kiện giúp cho các developers sử dụng được những công năng của chương trình tiêu chuẩn hoá, mà chính chương trình này sẽ giúp các tokens trở nên hữu dụng và chuyển đổi được. Ở đây, phí giao dịch sẽ được trả bằng đồng TOMO token.

TRiipMiles (TIIM) là 1 TRC20 token được tạo ra bởi Triip Protocol, ICO đầu tiên hoạt động trên nền tảng TomoChain. TIIM có thể lưu trữ tới 28,859,813đầu mục bao gồm 5,539,347căn nhà, căn hộ hay các nơi ở khác. Người sử dụng sẽ được giảm giá 5% khi lựa chọn du lịch tại 137,678địa điểm trên khắp 229 quốc gia và lãnh thổ. Những developers nào muốn tích hợp TRC20 vào các ứng dụng khác nhau ( như wallet, exchange) thì hãy làm theo hướng dẫn trong linknày nhé.

TRC21-trả phí bằng chính token

TRC21 là bộ tiêu chuẩn mới nhất được phát triển cùng với TomoZ: Zero Friction protocol. Bộ này là phiên bản tối tân hơn của TRC20. Bất kì token nào được tạo ra trên TomoChain theo bộ tiêu chuẩn này cho phép người sở hữu token đó trả phí giao dịch trên hợp đồng bằng chính nó. Người sở hữu token này có thể giao dịch mà không cần có bất kì đồng TOMO trong ví để trả phí. TomoIssuer là một công cụ giúp bất kì ai có thể tạo TRC21 token chỉ trong vài phút.

Sự rađời của TomoZ sẽ tạo ra một kỉ nguyên mới cho Token economy, cũng như xoá bỏ đi những rào cản trong việc thu hút mọi người dùng.

TRC721- Non-fungible token.

Non-fungible tokens (NFTs)là các token khác biệt và có tính duy nhất. Mọi token đều hiếm, đi kèm với những đặc điểm duy chỉ, metadata và những thuộc tính đặc biệt của nó. Hầu hết khi mọi người nghĩ đến NFT, sẽ nói tới sự thành công của trò chơi — CryptoKitties- một ví dụ điển hình của việc sưu tầm crypto. Tuy nhiên, TRC721 tokens cũng có rất nhiều những ứng dụng khác. Hãy tiếp tục với linknày để biết thêm về các cách sử dụng NFT và quy trình để khai thác một NFT token trên nền tảng TomoChain nhé!

TomoChain

Welcome to TomoChain blog. Follow us to get the official news and good reads from TOMO team. Clap along if you feel like a room without a roof!

Ha Hoang

Written by

Ha Hoang

TomoChain

TomoChain

Welcome to TomoChain blog. Follow us to get the official news and good reads from TOMO team. Clap along if you feel like a room without a roof!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade