TomoChain và FUNiX thông báo thoả thuận hợp tác.

Ha Hoang
Ha Hoang
Dec 10, 2018 · 4 min read

Với mục tiêu nâng tầm và phát triển công nghệ blockchain tại Việt Nam trở thành trung tâm blockchain của Châu Á, TomoChain đã có những mối quan hệ hợp tác cùng các trường đại học danh tiếng trong lĩnh vực công nghệ. Và giờ là sự kết hợp với FUNiX, đại học trực tuyến( một thành viên thuộc tập toàn FPT) tham gia vào đội ngũ đối tác của TomoChain.

TomoChain rất hân hạnh được thông báo về thoả thuận hợp tác lần này giữa hai bên để có thể đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và phát triển cho sự phát triển của loại hình công nghệ mới này cũng như đi kèm các hoạt động giáo dục, học thuật như tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo ngắn dành cho sinh viên các ngành công nghệ và tổ chức các khoá hướng dẫn để có thể tìm kiếm và tuyển dụng các lập trình viên trẻ tài năng.

CEO kiêm nhà sáng lập TomoChain phát biểu về sự hợp tác lần này: “Một trong những điều khiến tôi rất tin tưởng và yên tâm khi hợp tác với FUNiX đó là các sinh viên công nghệ trẻ và tài năng sẽ có thể tiếp cận dễ dàng hơn và không còn thấy blockchain là một công nghệ khó tiếp cận hay xa vời thông qua phương pháp giảng dạy tiên tiến của FUNiX. TomoChain và FUNiX sẽ hợp tác trong việc thiết kế chương trình giảng dạy và hỗ trợ để sinh viên có thể tự học và tìm hiểu một cách tốt nhất. Những nỗ lực mới sẽ có thể mang đến những bước tiến mới trong thế giới blockchain đang ngày càng phát triển”

Đại diện FUNiX, ông Nguyễn Thành Nam- Nhà sáng lập và hiệu trưởng phát biểu về sự kiện lần này: “FUNiX có một mô hình đào tạo và giảng dậy rất sát với thực tế và giúp sinh viên có cái nhìn chính xác hơn về công việc tương lai, chúng tôi mong rằng thông qua phương pháp giảng dạy này có thể mang lại những hiệu quả tích cực cho thị trường lao động. Thông qua mối quan hệ hợp tác cùng TomoChain lần này, chúng tôi sẽ có thêm kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain, qua đó có thể cung cấp những giải pháp và các khoá học với những kỹ năng chuyên sâu phù hợp với các công ty trong và ngoài nước.”

Giới thiệu về FUNiX:

FUNiX, trường đại học trực tuyến và là thành viên của tập đoàn FPT, chính thức ra mắt vào 13/12/2015 và bắt đầu khoá học đầu tiên vào ngày 20/11/2015.

Bắt đầu với việc đào tạo cử nhân chuyên ngành công nghệ thông tin, FUNiX đã mở rộng lĩnh vực hoạt động giáo dục ra nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, kiến trúc và âm nhạc thông qua những mô hình hợp tác với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.

Các hoạt động học tập và giảng dạy tại FUNiX được thiết kế và tổ chức theo một mô hình hoàn toàn mới. Phương pháp này được hy vọng sẽ mang đến tỷ lệ hoàn thành cao hơn với những khoá học trực tuyến và nâng cao chất lượng học tập của sinh viên. FUNiX có mối quan hệ hợp tác với các công ty, tổ chức để áp dụng vào việc đào tạo giúp tối đa chất lượng và giảm thiểu chi phí.

Website: https://www.funix.edu.vn/

Email: info@funix.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/daihocfunix/

TomoChain là một nền tảng blockchain công cộng với khả năng hỗ trợ thời gian xác thực giao dịch nhanh chóng, chi phí giao dịch gần như bằng không và hệ thống 150 masternode với mục tiêu cung cấp giải pháp cho các ứng dụng phi tập trung, phát hành token và tích hợp công nghệ blockchain vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tính bảo mật, khả năng ổn định được đảm bảo thông qua những công nghệ nổi bật như xác thực hai lớp và cơ chế lựa chọn ngẫu nhiên.

TomoChain

Welcome to TomoChain blog. Follow us to get the official news and good reads from TOMO team. Clap along if you feel like a room without a roof!

Ha Hoang

Written by

Ha Hoang

Being alone on purpose is a choice, but being lonely isn’t.

TomoChain

TomoChain

Welcome to TomoChain blog. Follow us to get the official news and good reads from TOMO team. Clap along if you feel like a room without a roof!

More From Medium

More on Vietnamese from TomoChain

More on Vietnamese from TomoChain

More on Vietnamese from TomoChain

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade