Ha Hoang
Ha Hoang
Aug 12 · 3 min read

TomoChain rất vinh dự được thông báo về mối quan hệ chiến lược với HashQuark, một trong những nhà cung cấp dịch vụ Staking hàng đầu tại thị trường Trung Quốc, một quỹ đầu tư tập trung vào các dự án blockchain công cộng xây dựng trên thuật toán đồng thuận POS và DPOS.

Sự hợp tác giữa TomoChain và HashQuark sẽ củng cố và thúc đẩy các nỗ lực phát triển ở cả thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Chúng tôi cam kết chung tay thúc đẩy một hệ sinh thái Staking lành mạnh thông qua các hoạt động tiếp thị và quảng cáo kết hợp ở cả hai quốc gia. Với mối quan hệ hợp tác này, HashQuark và TomoChain chia sẻ một mục tiêu chung là nâng cao nhận thức về những cơ hội đầu tư chất lượng dành cho các nhà đầu tư.

HashQuark là một thành viên trực thuộc tập đoàn HashKey,một đối tác chiến lược của Wanxiang Holdings, và được phát triển bởi Wanxiang Blockchain Labs. Wanxiang Holdingsthuộc trong tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Trung Quốc, còn Wanxiang Blockchain Labsđược tôn vinh là một trong những công ty có tầm ảnh hưởng nhất tới nền công nghiệp blockchain từ năm 2015.

“ Mối quan hệ hợp tác giữa TomoChain và HashQuark đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình giá trị của Proof-of-Stake Voting (PoSV) như một hình thức thu nhập thụ động cho một cộng đồng các nhà đầu tư lớn hơn ở Trung Quốc. Với HashQuark, chúng tôi mong muốn một sự hợp tác hiệu quả nhằm tăng cường sự hiện diện thương hiệu của chúng tôi ở cả thị trường Trung Quốc và Việt Nam.” Kyn Chaturvedi — CBDO của TomoChain chia sẻ.

Leo Li, CEO của HashQuark cũng chia sẻ với sự lạc quan: “Sự hợp tác của HashQuark với TomoChain là minh chứng cho niềm tin lâu dài của chúng tôi vào đội ngũ và tầm nhìn của dự án. Chúng tôi rất vui mừng được mở rộng mạng lưới và dịch vụ vận hành node cho dự án đầy hứa hẹn này cũng như hỗ trợ bảo mật và phát triển TomoChain cùng với các Masternode khác”.

Tham gia vào cộng đồng TomoChain để cập nhật những thông tin mới nhất về sản phẩm:

Giới thiệu về TomoChain:

TomoChain được xây dựng trên một nền tảng hiệu năng cao với khả năng xử lý hàng ngàn giao dịch trên giây trong khi vẫn giữ được tính chất phi tập trung. TomoChain sử dụng một giải pháp sáng tạo mang tên PoSV(Proof of Stake Voting) mang đến động lực cho tất cả các thành phần tham gia hệ thống đặc biệt là với 150 masternode. Công cụ TomoMaster đi kèm giúp hỗ trợ theo dõi, quản trị các masternode được coi như một trong những ứng dụng hàng đầu trong lĩnh vực staking.

TomoChain

Welcome to TomoChain blog. Follow us to get the official news and good reads from TOMO team. Clap along if you feel like a room without a roof!

Ha Hoang

Written by

Ha Hoang

TomoChain

TomoChain

Welcome to TomoChain blog. Follow us to get the official news and good reads from TOMO team. Clap along if you feel like a room without a roof!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade