Mahmut Akpınar
Sep 13 · 1 min read

YORUM | Doç. Dr. MAHMUT AKPINAR

Geçen hafta iki ayrı RAP albümü sosyal medyada yerini aldı ve aynı gün içinde 5 milyon civarı paylaşımla Türkiye ve dünya gündeminde dikkati çekti. Peki, ne yaptılar da bu kadar ilgi gördü RAPçiler? RAPçilerin etkisi sadece yaptıkları müziğin kalitesi ile ilgili değildi. Parçalarıyla ülkenin temel konularına değinmeleri ve bunu …


Originally published at www.tr724.com on September 13, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Mahmut Akpınar

Written by

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade