Levent Kenez
Sep 18 · 1 min read

YORUM | LEVENT KENEZ Pelikancıların, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü hedef almaları ve kamuoyunda bilinen ilk atışı da Serhat ile Berat’ın yönettiği Sabah paçavrası üzerinden yapmış olmaları AKP’deki bir kavganın daha kamuoyuna mal olmasını sağladı. Bu devrin tarihi yazılırken şeref ve ahlak yoksunu listesinin en başlarında yer alacak olan Abdülhamit Gül de bugün bunlara cevap vererek …


Originally published at www.tr724.com on September 18, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Levent Kenez

Written by

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade