Mehmet Efe Çaman
Sep 17 · 1 min read

YORUM | Prof. Dr. MEHMET EFE ÇAMAN Bazı gazeteci arkadaşlar yerli-milli arabayı görmüş. E, Etkilenmişler tabi doğal olarak! Milli duyguları kabarmış, ne güzel. Tüyleri diken-diken olmuş. Utanmasalar bakana künde atacaklar, o denli yani! Bakan da çok hoş tebessüm etmiş. Yüzünde tarihe geçmenin verdiği huzur, yanakları al-al, hafif de utanmış mı ne? Bittabi, kolay değil, Türklüğün …


Originally published at www.tr724.com on September 17, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Mehmet Efe Çaman

Written by

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade