Tr724
Tr724
Sep 15 · 1 min read

YORUM | Dr. YÜKSEL ÇAYIROĞLU Günümüzün çoğu insanı tarafından demokrasi, Batılı insanın uzun mücadeleler ve arayışlar neticesinde ulaştığı “en iyi yönetim şekli” olarak görülse de, onun etrafında ciddi tartışmaların cereyan ettiği, ona önemli eleştirilerin yöneltildiği ve daha iyisine ulaşma adına arayışların sürdüğü de gözden kaçırılmamalıdır. Demokrasiye yöneltilen eleştirilerin bir kısmı ideolojiktir. İdeolojik olduğu için de …


Originally published at www.tr724.com on September 15, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Tr724

Written by

Tr724

#Haber #Yorum #Analiz

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade