Tr724
Tr724
Sep 17 · 1 min read

ÖZEL HABER | HASAN CÜCÜK Futbol ve büyü… Kulağa pek hoş gelmese de bu iki kelime bir zamanlar ülkemizde, şimdilerde Afrika’da aynı cümle içinde kullanılmaya devam ediyor. Türkiye’de genelde sezon başlarında takımlar kötü sonuçlar aldığında olayı büyüye bağlama alışkanlığı vardı. Neyse ki Türkiye’de büyü, futbol gündeminden çıktı. Çıkmayan yerlerde var tabiki. Futbolda büyü denince akıllara …


Originally published at www.tr724.com on September 17, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Tr724

Written by

Tr724

#Haber #Yorum #Analiz

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade