Tr724
Tr724
Sep 18 · 1 min read

YORUM | MEHMET TAHSİN

Geçen hafta Zaman’ın eski Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek’in avukat kızı Büşra Şimşek’in babasına yazdığı mektup yüreklerimizi dağladı. Oğlunun suçsuz yere tutuklanmasını kaldıramayan Yakup Şimşek’in babası Temel amca yataklara düşmüş, “Ölüm döşeğindeki babacığımı bir kerecik göreyim.” diyen Yakup Şimşek’in yazdığı tahliye talepleri İstanbul 26. Ağır Ceza mahkemesinin soğuk duvarlarına çarparak defalarca …


Originally published at www.tr724.com on September 18, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Tr724

Written by

Tr724

#Haber #Yorum #Analiz

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade