Tarık Toros
Sep 15 · 1 min read

YORUM | TARIK TOROS Anaların Diyarbakır HDP önündeki “dağa kaçırdığınız evladımı geri verin” eylemine verilecek en iyi cevap ne biliyor musunuz: Dağa çıkan o evlatların evlerine dönmesi. Dönsünler bakalım… Ana kucağına mı kavuşacaklar, yoksa devlet “şefkatli” kucağını mı açacak onlara! ** Bakın: Bu eylem… 25 yıldır kayıplarını arayan, her cumartesi Galatasaray Lisesi önünde toplanan/toplanamayan anaların …


Originally published at www.tr724.com on September 15, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Tarık Toros

Written by

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade