Tr724
Tr724
Sep 13 · 1 min read

Ayder’in tabutuna son çiviyi TOKİ çakacak! HABER-YORUM | İLKER DOĞAN Ayder Yaylası TOKİ’ye emanet edildi! İlk etapta bin 800 araçlık otopark yapılacağı açıklandı. Özellikle son 10 yılda ranta kurban edilen, olur olmaz yerlere dikilen binalar ve dükkanlarla betonlaşan Ayder eski günlerinden zaten çok uzakta. Şimdi TOKİ, Ayder’in tabutuna son çiviyi çakmaya hazırlanıyor. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde …


Originally published at www.tr724.com on September 13, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Tr724

Written by

Tr724

#Haber #Yorum #Analiz

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade