Organik diye fazla para ödemeyin!

Organik gıdaların da besleyici ve sağlıklı olduğu bilgisi ne kadar doğru? İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan araştırma sonuçlarının yayınlandığı raporda, organik gıdalarla diğer yetiştirme usullerinin kullanıldığı gıdalar arasında bir fark olmadığı açıklandı.

ORGANİK PAZAR 48 MİLYAR DOLARI BULDU

160 sayfalık raporda, tüketicilerin daha sağlıklı olduğuna inandıkları için organik gıdalara boş yere daha fazla para ödediklerinin altı çizildi. 2007’deki resmi kayıtlara göre dünya genelindeki organik gıda pazarının değerinin 48 milyar doları bulduğunun altını çizen araştırmacılar, bu rakamın sürekli arttığına dikkat çekti.

İngiliz hükümetinin de destek verdiği raporun hazırlanmasında görev alan araştırmacılardan Alan Dangoru, şöyle diyor: “Organik gıdalarla diğer şekillerde üretilen gıdalar arasında çok küçük besleyici farklar var ki bunlar sağlık üzerinde büyük bir etki yapmıyor, bu nedenle de organik gıdaların daha iyi olduğunu söylemek yanlış olur. Organik gıdaların daha sağlıklı ve besleyici olduğunu gösteren hiç bir veri veya bilimsel delil yok.”

Like what you read? Give Tr724 a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.