Mehmet Efe Çaman
Sep 13 · 1 min read

YORUM | Prof. Dr. MEHMET EFE ÇAMAN

Siyasete yerleşik paradigmaların dışında bakmamayı “bu halk başkasına oy vermez!” diye meşru görenlere mesajdır, Babacan ve Davutoğlu’nun çıkışları. Siyaset deyince akla iktidar gelir de ondan. Oysa siyaset, insanlarının meşru taleplerinin dile getirilmesi ve ortak iyinin tartışılması üzerine kurulu olmalı. Diğer bir ifadeyle, neyin iyiye gitmediğini dillendirebilmektir siyaset ve …


Originally published at www.tr724.com on September 13, 2019.

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Mehmet Efe Çaman

Written by

Tr724

Tr724

Yorum, Analiz, Sıcak Haber, Son Dakika

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade