Kamuoyuna Duyuru

Trabzon’da yayım yapan 14 Eylül 2017 tarihli bir yerel gazetede “Skandal Arazi Tahsisi” başlığıyla yayımlanan haberde yer alan arazinin 2013 yılında yabancı ortaklı bir Türk şirketine turizm amaçlı tesis yapılması amacıyla ön izinle tahsisi yapılmış, 2015 yılında aynı şirkete irtifak hakkı tesis edilmiştir. 2016 yılında ilgili firmaların talebi doğrultusunda mevzuata ve sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, Maliye Bakanlığının oluruyla bahsi geçen arazinin yine turizm amaçlı tesis kurmak amacıyla başka bir şirkete devri gerçekleştirilmiştir.Devri alan şirket tarafından mevzuatta öngörülen şartlara uyulmak suretiyle çalışmalar sürdürülmekte olup, süreç Valiliğimizce takip edilmektedir.Kamuoyuna duyurulur.

14.09.2017

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.